New Page 1

Na podlagi 49. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 9., 14., 28., 53., 104. in 109. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 65/2016), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 3. izredni seji, dne 17.10.2017, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LOVRENC NA POHORJU ( MUV, ŠT. 26/2003)

 

1. člen

Prvi odstavek 10. točka 6. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:

»10. Režijski obrat opravlja dejavnosti obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb neposredno v okviru občinske uprave. »

 

2. člen

Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da na novo glasi:

»Direktor-ica Občine mora izpolnjevati pogoje za zasedbo položajnega delovnega mesta, ki so predpisani z zakonom in Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju.«

 

3.člen

Ostale določbe Odloka o organizaciji občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju ostanejo enake.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0074-0004/2017

Datum: 17. 10. 2017

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan