New Page 2

 

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo – ZSPJS-UPB6), prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06) in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba US) ter dopisa Ministrstva za gospodarstvo št. 100-1/2006-166 z dne 21. 12. 2006, izdajata župan Občine Črnomelj in župan Občine Semič v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljici sta občini Črnomelj in Semič, naslednji

 

 

S K L E P

 

 

Delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina se za določitev osnovne plače uvrsti v 41. plačni razred.

 

 

 

 

 

Št. 110-01-7/2005

 

 

Črnomelj, dne 27. decembra 2006

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l.r.

     

    Župan

    Občine Semič

    Ivan Bukovec l.r.