New Page 1

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 108. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 5. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 75/18, z dne 26. 11. 2018) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»2. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov

II. REBALANS 2019 (EUR)

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

12.590.019,79

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.457.396,00

70

DAVČNI PRIHODKI

8.048.796,00

 

700 Davki na dohodek in dobiček

6.706.436,00

 

703 Davki na premoženje

1.126.860,00

 

704 Domači davki na blago in storitve

215.500,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.408.600,00

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.188.200,00

 

711 Takse in pristojbine

11.000,00

 

712 Globe in druge denarne kazni

140.000,00

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

21.000,00

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.048.400,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

265.000,00

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

5.000,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

260.000,00

73

PREJETE DONACIJE

13.000,00

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

13.000,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.854.623,79

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

890.357,17

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

964.266,62

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

11.766.695,47

40

TEKOČI ODHODKI

2.290.362,76

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

519.700,00

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

82.787,00

 

402 Izdatki za blago in storitve 

1.551.460,42

 

403 Plačila domačih obresti

64.500,00

 

409 Rezerve

71.915,34

41

TEKOČI TRANSFERI

4.855.873,78

 

410 Subvencije

434.553,33

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.967.677,66

 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

337.550,00

 

413 Drugi tekoči domači transferi

1.116.092,79

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.364.768,51

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.364.768,51

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

255.690,42

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

108.401,83

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

147.288,59

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)

823.324,32

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

981.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

981.000,00

 

550 Odplačila domačega dolga

981.000,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–157.675,68

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–981.000,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)

–823.324,32

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018

+157.675,68

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

2. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 75/18, z dne 26. 11. 2018) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»13. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2019 lahko zadolžijo v skupnem znesku 4.413.880,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 3.278.880,00 EUR:

– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 2.975.280,00 EUR;

– LPP d.o.o. do višine 165.600,00 EUR;

– JP VOKA SNAGA d.o.o. do višine 138.000,00 EUR,

– JKP Brezovica d.o.o. do višine 100.000,00 EUR.

Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.007.400,00 EUR:

– LPP d.o.o. do višine 179.400,00 EUR;

– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 552.000,00 EUR;

– JP VOKA SNAGA d.o.o. do višine 138.000,00 EUR.

Kratkoročna interna zadolžitev pri JHL:

– LPP d.o.o. do višine 27.600,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. in Nadzorni svet JKP Brezovica d.o.o.«

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 26/19

Brezovica, dne 12. junija 2019

 

Župan 

Občine Brezovica 

Metod Ropret