New Page 1

Št. 430-0127/2021-5 Ob-2897/21, Stran 1966

 

Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 – Rb2020, 175/20 – ZIUOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 133/20 – Rb2020, 133/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 203/20 – ZIUPOPDVE), Uredbe komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 43/20) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15, 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,

 

javni razpis 

za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021

 

I. Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 v višini 60.000,00 EUR. Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

25.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)

25.000 EUR za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov (ukrep 2)

10.000 EUR za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest (ukrep 3).

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo do skupne višine 7.000,00 EUR. Minimalni znesek finančne vzpodbude je omejen na 300,00 EUR.

Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrep 3, 1 in 2.

III. Splošni pogoji za sodelovanje

Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Mestne občine Murska Sobota. Za vse upravičence se v tem razpisu uporablja izraz »podjetje«.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

– samostojni podjetnik posameznik,

– mikro in mala podjetja iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES.

Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.

Če se prijavitelj prijavlja za svojo poslovno enoto, mora biti le-ta registrirana do oddaje vloge.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,

– so v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij,

– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,

– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države,

– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,

– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

IV. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih

Razpisna dokumentacija in obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so objavljeni na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si, rubrika Javni razpisi.

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti.

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. 1. 2021 do zadnjega dne oddaje vlog na ta razpis.

V izogib dvojnemu financiranju se prijavljeni upravičeni stroški ne smejo kumulirati s sredstvi iz drugih virov financiranja.

Podrobnejši pogoji dodeljevanja pomoči de minimis in navodila prijaviteljem za pripravo vloge so navedena v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti vlagatelj, je za posamezni ukrep navedena v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč,

– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,

– stroški nakupa nove opreme.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije na območju občine so:

– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in pohištva.

Upravičenci do pomoči so:

– mikro in mala podjetja s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti na območju občine, ali

– mikro in mala podjetja, ki nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota, imajo pa poslovno enoto na območju Mestne občine Murska Sobota, katera je registrirana do roka za oddajo vlog, in investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Finančna konstrukcija v okviru prijavljenega ukrepa mora obsegati zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se kot lastna sredstva upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila.

Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.

Višina pomoči po tem ukrepu je omejena do višine 7.000 EUR na posameznega upravičenca.

Ukrep 2: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Upravičeni stroški za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore na območju občine so stroški najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja.

Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % plačane najemnine v obdobju od 1. 1. 2021 do oddaje vloge, skupaj pa največ 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenega DDV). Upravičenec se lahko prijavi na razpis za sofinanciranje več najetih poslovnih prostorov, pri čemer je skupna višina dodeljene pomoči po tem ukrepu maksimalno 1.000,00 EUR.

Upravičenci do pomoči so:

– mikro in mala podjetja s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, ali

– mikro in mala podjetja, ki nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota, imajo pa poslovno enoto na območju Mestne občine Murska Sobota, katera je registrirana do roka za oddajo vlog.

Ukrep 3: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Upravičeni stroški so:

– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,

– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 1. 2021 dalje in še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.

Kot samozaposlitve in nove zaposlitve se štejejo samo samozaposlitve in nove zaposlitve novih delavcev od 1. 1. 2021 dalje do končnega datuma prijave na ta razpis in za katere še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev oziroma nova zaposlitev mora trajati najmanj dve leti od zaposlitve.

Višina pomoči po tem ukrepu je omejena do višine 1.500 EUR na posameznega upravičenca.

V. Rok za prijavo na javni razpis

Za sodelovanje na javnem razpisu lahko prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti ali v zaprti kuverti odda v glavni pisarni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne.

Vloga mora biti, ne glede na mesto oziroma način oddaje, oddana med 21. 9. 2021, od 8. ure naprej, in 11. 10. 2021, do 12.30.

VI. Razpisna dokumentacija

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, https://www.murska-sobota.si, rubrika Javni razpisi.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 1. 10. 2021 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 5. 10. 2021 do 15. ure.

VII. Obravnava vlog in dodelitev sredstev

Postopki za dodelitev sredstev po tem razpisu se vodijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 43/20) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter so ločeno obravnavana glede na vrsto ukrepa, za katerega se prijavitelj prijavlja.

Zaradi večjega števila razpisanih ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev, odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bo javno.

Podrobnejši način reševanja vlog je naveden v razpisni dokumentaciji.

Upravičencem do sredstev se izda Sklep o višini odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku 15 dni po odločitvi. Prejemnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Murska Sobota sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021.

Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev.

VIII. Poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

IX. Merila, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju vlog po posameznih ukrepih

1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij

Merila za ocenjevanje:

1. Velikost podjetja (število možnih točk 10)

manj kot 10 zaposlenih

10

od 10–49 zaposlenih

5

2. Lokacija poslovnega prostora (število možnih točk 10)

poslovni prostor je lociran na Slovenski ulici v Murski Soboti

10

poslovni prostor se nahaja na drugi lokaciji v Mestni občini Murska Sobota

8

3. Upravičeni stroški – investicije na območju občine (število možnih točk 10)

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, 

– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,

– stroški nakupa nove opreme.

10

– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, 

– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov.

5

2. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore

Merila za ocenjevanje:

1. Velikost podjetja (število možnih točk 10)

manj kot 10 zaposlenih

10

od 10–49 zaposlenih

5

2. Uporaba poslovnega prostora (število možnih točk 10)

pogodba o najemu poslovnega prostora

po 1. 1. 2020

10

pogodba o najemu poslovnega prostora

pred 1. 1. 2020

8

3. Lokacija poslovnega prostora (število možnih točk 10)

poslovni prostor je lociran na Slovenski ulici 

v Murski Soboti

10

poslovni prostor je lociran pri subjektu podpornega okolja v Mestni občini Murska Sobota

9

poslovni prostor se nahaja na drugi lokaciji 

v Mestni občini Murska Sobota

8

3. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Merila za ocenjevanje:

A: Sofinanciranje samozaposlovanja

1. Status samozaposlene osebe (število možnih točk 10)

prva registracija dejavnosti

10

ni prva registracija dejavnosti

5

2. Starost novo zaposlene osebe (število možnih točk 10)

pred dopolnjenim 26. letom

10

26 let in več

8

3. Dosežena stopnja formalne izobrazbe samozaposlene osebe (število možnih točk 10)

visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, doktorat

10

srednješolska in višješolska izobrazba

8

osnovnošolska izobrazba ali manj 

5

B: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest

1. Dosežena stopnja formalne izobrazbe novo zaposlene osebe (število možnih točk 10)

visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, doktorat

10

srednješolska in višješolska izobrazba

8

osnovnošolska izobrazba ali manj 

5

2. Število novo zaposlenih (število možnih točk 10)

3 ali več

10

2

8

1

5

3. Velikost podjetja (število možnih točk 10)

manj kot 10 zaposlenih

10

od 10–49 zaposlenih

5

 

 

Mestna občina Murska sobota