New Page 3

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02), je Občinski svet občine Črnomelj na 2. redni seji dne 23. decembra 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

Sprememba in dopolnitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 27/96) se nanaša na 5. člen, ki v tabeli določa vrednost točke za posamezne namenbnosti površin in območja občine in na 10. člen, ki predpisuje postopke za vzpostavitev evidence, če zavezanec ne prijavi površin.

 

 

2. člen

 

 

Tabela v 5. členu odloka se v spremeni tako, da je njena vsebina naslednja:

 

     

 

Vrsta povr., dejavnost

A

 

 

B

 

C

D

stanovanja

1

2

3

4

Na prostem

nezazidano

območje

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

(št. Točk)

I.

400

4000

2000

1000

500

400

200

II.

600

3500

1750

875

400

350

150

III.

500

3000

1500

750

300

300

100

IV.

400

2000

1000

500

200

200

50

V.

300

1500

750

300

200

150

50

 

 

 

3. člen

 

 

Drugi odstavek 10. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

 

 

    »Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena v predpisanem roku ali roku, ki ga v pozivu določi služba, pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, se mu za stanovanjske oziroma bivalne prostore določi površina 200 m2, v ostalih primerih pa uporabi podatke iz uradnih evidenc ali pa podatke o površinah po lastni presoji določi služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.«

 

 

4. člen

 

 

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 352-01-2/2002

 

 

Črnomelj, dne 23. decembra 2002.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.