New Page 2

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. 1. RS št. 32/93) in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. 1. RS št. 32/93) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči, je Svet Občine Kanal ob Soči na svoji seji dne 4. julija  1995 sprejel

ODLOK

O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

V OBČINI KANAL OB SOČI

 

I.                SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Kanal ob Soči ( v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja. Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

2.člen

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. Javne službe se opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

II.             JAVNE SLUŽBE

3.člen

Na območju Občine Kanal ob Soči se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 

1.      oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda, ki obsega njeno proizvodnjo in distribucijo,

2.      odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

3.      ravnanje s komunalnimi odpadki,

4.      odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

5.      javna snaga in čiščenje javnih površin,

6.      urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

7.      pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja,

8.      urejanje javnih parkirišč,

9.      urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,

10.   urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,

11.   oskrba s plinom iz lokalnega omrežja,

12.   javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,

13.   krasitve mesta in naselij,

14.   plakatiranje, razobešanje transparentov in obveščanje občanov preko plakatnih mest,

15.   deratizacija in dezinfekcija javnih površin in objektov.

Javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 5. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače. Dejavnosti iz 1. do 7. točke tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 8. pa do 15. točke tega člena so izbirne lokalne javne službe.

4.člen

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb, so:

-        objekti in naprave za oskrbo naselij s pitno in požarno vodo,

-        objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

-        objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,

-        pokopališčni objekti in naprave,

-        objekti in naprave za oskrbo s plinom,

-        javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,

-        omrežja in naprave javne razsvetljave,

-        objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,

-        javne sanitarije v naseljih,

-        hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, javni parkirni prostori, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,

-        plakatna in transparentna mesta.

 

Podrobneje se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb iz prejšnjega odstavka, določijo z odlokom iz 5.člena tega odloka, ki so javno dobro ter pogoje in način njihove javne, posebne in podrejene rabe.

III.         NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

5.člen

Svet občine z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več javnih služb, določi elemente javne službe iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odlokom iz prejšnjega odstavka.

 

6.člen

Izvajanje javnih služb iz 3. člena tega odloka se omogoči z ustanavljanjem javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov, dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava ali z ustanovitvijo režijskega obrata občine.

IV.            STROKOVNO – TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE   NALOGE

7.člen

Za izvajanje strokovno – tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju izvajanja javnih služb v občini je pooblaščen župan, ki te naloge izvaja preko občinske uprave.

8.člen

Strokovno – tehnične, organizacijske in razvojne naloge iz 10. člena tega Odloka, so naslednje:

1.      strokovne naloge s področja razvoja javnih služb,

2.      strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnosti v katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,

3.      naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,

4.      strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,

5.      strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,

6.      določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo prenešeno na izvajalce javnih služb,

7.      dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev  na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

8.      administrativna opravila za svet uporabnikov,

9.      pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil,

10.   druge naloge, določene z zakoni, predpisi občine in programi dela občine,

11.   lahko opravlja strokovne naloge s področja dejavnosti stanovanjskega sklada in sklada stavbnih zemljišč.

Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja in oprema , lahko župan s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena podjetju, posamezniku ali izbranemu izvajalcu dejavnosti javnih služb, razen če gre za naloge, ki se lahko opravljajo le na podlagi javnega pooblastila.

V.               VARSTVO UPORABNIKOV

9.člen

Svet občine lahko ustanovi Odbor za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljen iz njihovih predstavnikov.

Z aktom o ustanovitvi Odbora se določi njegovo sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice.

10.člen

Župan je dolžan v roku 30 dni od prejema pripomb ali predlogov Odbora iz prejšnjega člena, ta Odbor obvestiti o svojih stališčih ali ukrepih, ki jih je na osnovi prejetih pripomb ali predlogov podvzel.

11.člen

V primeru, da izvajalec javne službe po mnenju uporabnika javnih dobrin svojega dela ne opravlja na način, v obsegu ali s pričakovano kvaliteto, lahko uporabnih od občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

 

VI.            FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

12.člen

Cene za storitve, ki se zagotavljajo z opravljanjem javnih služb in ki so individualno  določljive in izmerljive, se določajo na način in po postopku , ki ga določa zakon, na njegovi podlagi izdan predpis ali predpis občine.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži ustreznemu organu v potrditev.

Svet občine lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencialno glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev, v posameznih primerih pa tudi kot tarifa. Hkrati določi tudi tarifne razrede za posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.

13.člen

Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, se financirajo iz proračuna sredstev.

VII.         PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14.člen

Do sprejetja aktov iz 6. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena Zakona o komunalnih dejavnosti (Ur. list SRS št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju z tem odlokom.

15.člen

Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo in gospodarijo izvajalci javnih služb. Razmerja glede upravljanja in gospodarjenja z njimi se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan občine.

Do ureditve razmerij po prejšnjem odstavku lahko razmerja uredi začasno župan s sklepom, če je to potrebno za nemoteno opravljanje javnih služb in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti.

16.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu – časopisu Primorske novice.

Številka: 012 – 2/96

Datum: 26. januar 1996

Župan:

ZORAN MADON, 1.r.

Občine Kanal ob Soči 

BOŽIDAR RUSTJA, 1.r.

Predsednik Občinskega sveta