New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in v skladu z določbami Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 22. redni seji dne 31. 1. 2001 sprejel

 

O D L O K

o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2001

 

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2001 za območje Občine Rogaška Slatina znaša 129.285 SIT.

 

2. člen

Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prejšnjem členu.

Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Odstotki za posamezna območja znašajo:

– za I. območje                           2%

– za II. območje                        1,2%

– za III. območje                       0,9%

 

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Rogaška Slatina za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2001 19.393 SIT za m2 koristne stanovanjske površine:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe 8727 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.666 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

 

4. člen

Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2001 (Uradni list RS, št. 17/00).

 

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 06202-01-04/01

Rogaška Slatina, dne 5. februarja 2001.

 

                                                          Župan

                                                             Občine Rogaška Slatina

                                                              mag. Branko Kidrič l. r.