New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občina Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 - UPB, 2/07, 6/13, 1/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji, dne 18. februarja 2016 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče

(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 - obvezna razlaga)

 

1. člen

 

Sprejme se obvezna razlaga 96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 - obvezna razlaga) v naslednjem besedilu:

V    4. odstavku 96. členu in v 1. odstavku 102. členu odloka je potrebno določilo glede dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov na območjih podrobnejših namenskih rab »SKs - površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske hiše« in »A - površine razpršene poselitve« razumeti tako, da se poleg pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov lahko gradi tudi nezahtevne objekte za rejo živali.

V    točki 3.2 4. odstavka 96. členu in v točki 3.2 1. odstavka 102. člena je potrebno določilo glede oblikovanja enostavnih in nezahtevnih objektov razumeti tako, da dopustna površina pomožnega objekta (ali skupine pripadajočih pomožnih objektov) ne vključuje objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

 

2. člen

 

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče.

 

3. člen

 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 0301-03/2016

Velike Lašče, dne 18. februar 2016

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. l.r.