New Page 2

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011 in 34/12) in 82. člena Poslovnika Občine Ruše (MUV št. 20/11) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 16. redni seji  sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RUŠE (PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE)

1. člen 

(uvodne določbe)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (MUV št. 26/10).

2. člen 

(vsebina odloka)

Črta se 69. člen odloka (Zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč).

3. člen 

(končne določbe)

Ostala vsebina odloka ostane nespremenjena.

4. člen  

Ta odlok se objavi v uradnem glasilu ter začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka:  354 4/2012 104

Datum:    25.2.2013

 

Občina Ruše

Uroš Štanc, župan