New Page 2

Na podlagi 4. točke 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/2002 in Ur. l. RS, št. 6/03), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/1998 in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2002) ter 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01 in 3/02) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 7. redni seji dne 01. 12. 2003 sprejel naslednji

 O D L O K

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1.     člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/98 in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2002) se spremeni 2. odstavek 2. člena tako kot sledi:

I.                 kategorija: ureditveno območje letališča Brnik

II.              kategorija: ureditvena območja naselij:  Adergas, Cerklje na Gorenjskem, Cerkljanska Dobrava, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Pšenična Polica, Praprotna Polica, Pšata, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik

III.            kategorija: ureditvena območja naselij: del naselja Ambrož pod Krvavcem, Apno, Ravne, Sidraž, Stiška vas, Sveti Lenart, Šenturška Gora, Štefanja Gora, Viševca, Vrhovlje in druga območja, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem

IV.             kategorija: ureditvena območja naselij: del naselja Ambrož pod Krvavcem, Jezerska planina, Gospinca, Kržiše, Kriška planina, Krvavec, Tiha dolina in  Zvoh.

 

2.     člen

Besedilo 3.  člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Območja iz prejšnjega odstavka tega odloka so zarisana na grafičnih kartah (PUP Cerklje), ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled na Občini Cerklje na Gorenjskem.«

 

3. člen

Spremeni se 2. odstavek 5. člena tako, da se glasi:

Kolektivna komunalna opremljenost:

Zap. št.            opis                                                    število točk

1. asfaltna cesta s pločniki                                                    8 točk

2. asfaltna cesta brez pločnikov                                            5 točk

3. makadamska cesta                                                          2 točki

4. javna razsvetljava                                                           3 točke

5. urejenost zelenic in rekreacijskih površin                           2 točki

6. površinsko odvodnjavanje voda s prometnih površin           2 točki

 

4. člen

Spremeni se besedilo 1. odstavek 11. člena, tako, da se glasi:

»Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmerja letno od namenov, ki so navedeni v 6. členu.«

5.     člen

Besedilo 12. člena se nadomesti z novim besedilom, ki  se glasi:

»Za  zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele  z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi  objekti, ki niso objekti gospodarske  javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

 

Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. 

 

Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za  nezazidana stavbna zemljišča se izračuna tako,  da se seštejejo točke, navedene v 5. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske št. 41/2003 in Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2002), pomnožijo s faktorjem 0,2, vrednostjo točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  in  kvadratnimi metri (m2 ) nezazidanega stavbnega zemljišča.

6.     člen

3. odstavek 5. člena tega odloka se začne izvajati, ko bo na Davčni upravi Kranj vzpostavljen računalniški sistem, ki bo omogočal odmero, pobiranje in izterjavo nadomestila.

7.     člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje, uporablja pa se od 01. 01. 2004.

 

Številka: 03201-01-23/2003

Datum:   02. 12. 2003

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.