New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0019/2008 (41/04)

 

Datum:    6.2.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem

 

14. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20.2.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

 

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 13. seje sveta z dne 6.2.2008 ter poročilo o izvršitvi sklepov

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj – druga obravnava

6.A.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008 – druga obravnava (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O)

6.B.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2009 – druga obravnava (gradivo A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L, M, N)

7.

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO – druga obravnava (gradivo)

8.A.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Primskovo sever – druga obravnava (gradivo)

8. B.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo – druga obravnava (gradivo)

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

                                                                                     Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                         Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

Gradivo

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0019/2008 (41/04)

Datum:    13.2.2008

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 14. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 14. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 20.2.2008, ob 16.30 uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje sveta z dne 6.2.2008 ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo A, B)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H)

3. Kadrovske zadeve (gradivo A)

4. Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F)

5. Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj – prva obravnava

6. A.  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008 – druga obravnava (gradivo A, B, C, D, E, F)

B.  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2009 – druga obravnava (gradivo A, B, C, D,)

7. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO – druga obravnava

8.A.Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Primskovo sever – druga obravnava

B. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo – druga obravnava

 

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                           Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                           Ž  U P A N

 

PRILOGE:

-          Gradivo (k 3. točki A. Predlog mnenja o kandidatu za direktorja/-ice Ljudske univerze Kranj in 5. točki ste gradivo prejeli s pošiljanjem dodatnega gradiva za 13. sejo)