New Page 1

Na podlagi 21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. redni seji dne 22. 4. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci

1. člen

V Odloku o gospodarskih javni službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09) se v petem odstavku 10. člena črta »1.,«.

2. člen

V 12. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Občina prek javnega podjetja opravlja gospodarsko javno službo iz 1. točke prvega odstavka 5. člena.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od ustanovitve javnega podjetja dalje.

Št. 007-19/2008-13

Rogašovci, dne 22. aprila 2011

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.