New Page 1

 

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in 51/02) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00 in 53/02) je Občinski svet občine Kobarid sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E

 

 

S T A T U T A

 

 

Občine Kobarid

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00 in 53/02) se v 9. členu točki 8. doda alinea, ki se glasi:

 

 

– izdaja časopise, revije in elektronske publikacije.

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 013-2/97

 

 

Kobarid, dne 24. julija 2003.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.