New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 24. seji dne 28. 3. 2014 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Rogašovci za leto 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2013.

3. člen

Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

+----------------------------------------------+----------------+

|OPIS                                          |Realizacija 2013|

|                                              |           v EUR|

+---------------------------------------------------------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       | I.  |SKUPAJ PRIHODKI                 |    3.799.237,66|

|       |     |(70+71+72+73+74+78)             |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |    2.362.639,62|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|70     |     |DAVČNI PRIHODKI                 |    2.223.071,59|

|       |     |(700+703+704+706)               |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|700    |     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |    2.124.992,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|703    |     |DAVKI NA PREMOŽENJE             |       17.192,47|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|704    |     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN        |       80.819,20|

|       |     |STORITVE                        |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|706    |     |DRUGI DAVKI                     |           67,92|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|71     |     |NEDAVČNI PRIHODKI               |      139.568,03|

|       |     |(710+711+712+713+714)           |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|710    |     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |       39.893,66|

|       |     |OD PREMOŽENJA                   |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|711    |     |TAKSE IN PRISTOJBINE            |           45,32|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|712    |     |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |          899,62|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|713    |     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |        2.422,52|

|       |     |STORITEV                        |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|714    |     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |       96.306,91|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|72     |     |KAPITALSKI PRIHODKI             |          317,40|

|       |     |(720+721+722)                   |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|720    |     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |            0,00|

|       |     |SREDSTEV                        |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|721    |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|722    |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |          317,40|

|       |     |NEOPREDMETENIH SREDSTEV         |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|73     |     |PREJETE DONACIJE (730+731)      |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|730    |     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH     |            0,00|

|       |     |VIROV                           |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|731    |     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|74     |     |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |    1.436.280,64|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|740    |     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |      314.944,89|

|       |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|741    |     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |    1.121.335,75|

|       |     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |                |

|       |     |EVROPSKE UNIJE                  |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|78     |     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE    |            0,00|

|       |     |UNIJE (786+787)                 |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|786    |     |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ      |            0,00|

|       |     |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE        |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|787    |     |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH      |            0,00|

|       |     |EVROPSKIH INSTITUCIJ            |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    3.887.122,58|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|40     |     |TEKOČI ODHODKI                  |      860.858,10|

|       |     |(400+401+402+403+409)           |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|400    |     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI          |      213.624,57|

|       |     |ZAPOSLENIM                      |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|401    |     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA       |       37.677,01|

|       |     |SOCIALNO VARNOST                |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|402    |     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |      598.436,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|403    |     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |        6.120,52|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|409    |     |REZERVE                         |        5.000,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|41     |     |TEKOČI TRANSFERI                |      963.479,07|

|       |     |(410+411+412+413)               |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|410    |     |SUBVENCIJE                      |       26.917,22|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|411    |     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |      641.630,44|

|       |     |GOSPODINJSTVOM                  |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|412    |     |TRANSFERI NEPROFITNIM           |      101.793,56|

|       |     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|413    |     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |      193.137,85|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|414    |     |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|42     |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |    1.919.752,31|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|420    |     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       |    1.919.752,31|

|       |     |SREDSTEV                        |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|43     |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      143.033,10|

|       |     |(431+432)                       |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|431    |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |       28.907,20|

|       |     |IN FIZ. OSEBAM                  |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|432    |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      114.125,90|

|       |     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK            |      –87.884,92|

|       |     |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)         |                |

+---------------------------------------------------------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|75     | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |          651,83|

|       |     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |                |

|       |     |(750+751+752)                   |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|750    |     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|751    |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|752    |     |KUPNINE IZ NASLOVA              |          651,83|

|       |     |PRIVATIZACIJE                   |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|44     | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |            0,00|

|       |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|440    |     |DANA POSOJILA                   |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|441    |     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |            0,00|

|       |     |IN FINANČNIH NALOŽB             |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |          651,83|

|       |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |                |

|       |     |(IV.–V.)                        |                |

+---------------------------------------------------------------+

|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|50     |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)              |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|500    |     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE             |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|55     |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|550    |     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |            0,00|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |      –87.233,09|

|       |     |NA RAČUNIH                      |                |

|       |     |(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – |                |

|       |     |(II.+V.+VIII.)                  |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –       |            0,00|

|       |     |VIII.)                          |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |       87.884,92|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|       |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |                |

|       |     |31. 12. 2012                    |                |

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

|9009   |     |Splošni sklad za drugo          |      191.105,35|

+-------+-----+--------------------------------+----------------+

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-2/2014-10

Rogašovci, dne 27. marca 2014

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.