New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016) ter Sklepom županje štev. 610-8/2018-4103 z dne 20. 2. 2018, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA KOMORNIH ZBOROV

IN OKTETOV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018

 

1.   PREDMET RAZPISA je sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov, ki delujejo na območju občine Ljutomer.

 

2.   POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:

Na  razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·   imajo sedež na območju občine Ljutomer,

·   so registrirani kot društvo ali sekcija znotraj društva, z nazivom komorni zbor ali oktet,

·   da organizirajo vsaj enkrat letno samostojni koncert,

·   so k vlogi priložili letni program aktivnosti,

·   so k vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

3.   VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v Občini Ljutomer znaša 3.500,00 EUR.

 

4.   NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja delovanja posameznega zbora in okteta bo odvisna od izpolnjevanja meril.

 

5.  MERILA

 

1.  članstvo – število aktivnih članov (največ možnih 20 točk):

 

Število aktivnih članov

Število točk

nad 25 

20

od 16 do 25

10

od 8 do 15

3

manj kot 8

0

 

2.  interes – vlagatelj s svojim programom iz preteklega leta prispeva k prepoznavnosti lokalne skupnosti na različnih nivojih (največ možnih 50 točk):

 

Dosežen nivo udejstvovanja

Število točk

mednarodni (tekmovanje)

30

mednarodni (pevski festival)   

20

Državni nivo     

20

Regijski nivo

10

 

3.  reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje

(največ možnih 20 točk):

 

Število let rednega delovanja

Število točk

21 let in več

20

od 11 do 20 let

10

od 6 do 10 let

5

do 5 let

1

 

4.  doseženi uspehi – priznanja in nagrade na različnih nivojih v lanskem letu (največ možnih 100 točk):

 

Nivo tekmovanja/ dosežek

Zlato priznanje/ nagrada

Srebrno priznanje/nagrada

Bronasto priznanje/nagrada

Mednarodni nivo

50

30

10

Državni nivo

50

30

10

 

5.  sodelovanje – vlagatelj je v preteklem letu sodeloval pri aktivnostih, katerih organizator je bila Občina Ljutomer (največ možnih 20 točk):

 

Število sodelovanj v aktivnostih Občine Ljutomer

Število točk

5 krat in več

20

Od 3 do 4 krat

10

Od 1 do 2 krat

5

Nismo sodelovali

0

 

6.  ROK IZVEDBE

Rok za izvedbo dejavnosti je do konca leta 2018.

 

7.  VSEBINA VLOGE

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v občini ljutomer za leto 2018. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v javnem razpisu in prijavnem obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu za dopolnitev niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

8.  ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Rok za podajo vlog je 21. 3. 2018. Vloga se pošlje na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali se na istem naslovu odda v vložišču, soba št. 108. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj - Vloga na razpis – Komorni zbori in okteti 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv vlagatelja in popoln naslov.

Po roku prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Obrazec Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov v občini Ljutomer za leto 2018 lahko vlagatelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si.

Posamezni vlagatelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo vlagatelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

Nepopolne vloge lahko vlagatelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev vloge.

 

9.  KONTAKTNA OSEBA:

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Karmen Lah, tel.: 02/584 90 54, karmen.lah@ljutomer.si.

 

10. DATUM ODPIRANJA

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 30 dni od roka za dostavo vlog.

 

11. IZID RAZPISA

O neizpolnjevanju pogojev in o višini prejetih sredstev bodo prijavitelji prejeli sklep, ki ga izda občinska uprava. Na podlagi izdanega sklepa o višini prejetih sredstev se bo z izbranimi vlagatelji podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 610-8/2018/2-4103

Datum: 20. 2. 2018

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja