New Page 3
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 - uradno prečiščeno besedilo in 129/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 1. in 29. marca 2007 sprejel

 

O D L O K

 

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

S tem odlokom Občina Ajdovščina, s sedežem Cesta 5. maja 6.a, Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Šturje, Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod).

 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet Občine Ajdovščina.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

2. člen

 

Ime zavoda je: Osnovna šola Šturje, Ajdovščina.

 

Sedež zavoda je Bevkova ulica 22, Ajdovščina.

 

Skrajšano ime zavoda je OŠ Šturje.

 

3. člen

 

Zavod je matična osnovna šola, v katere sestavi je podružnična šola Budanje.

 

Podružnična šola Budanje izvaja osnovnošolsko izobraževanje od prvega do petega razreda na drugi lokaciji. Sedež podružnične šole je na naslovu Budanje 24.

 

4. člen

 

Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.

 

5. člen

 

Zavod ima pečat s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda, sredi pečata je grb Republike Slovenije.

 

Ravnatelj sprejme sklep o uporabi in hrambi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

 

6. člen

 

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali drug delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

 

7. člen

 

Zavod izvaja dejavnosti:

 

    M/80.102   Osnovnošolsko splošno izobraževanje,

 

    M/80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

 

               usposabljanje, d.n.,

 

    H/55.510   Dejavnost menz,

 

    I/60.230   Drugi kopenski potniški promet,

 

    K/70.320   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

 

               po pogodbi,

 

    K/72.600   Druge računalniške dejavnosti,

 

    K/74.871   Prirejanje razstav, sejmov kongresov,

 

    O/92.610   Obratovanje športnih objektov,

 

    DE 22.1    Založništvo.

 

Zavod lahko spremeni dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.

 

8. člen

 

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

 

IV. ŠOLSKI OKOLIŠ

 

9. člen

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje:

- vzhodnega dela mesta Ajdovščina s prostorskimi enotami: 0010, 0011, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0040, 0121, 0122, 0123, 0124, 0129, ki obsegajo naslednje ulice: Bevkova ulica, Cankarjev trg, Goriška cesta od h.št. 1 do vključno h. št. 21, razen h. št. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/a, 18, 20, 20/a, 20/b, Idrijska cesta, Kidričeva ulica, Lavričeva cesta od h.št. 45 dalje razen h. št. 46 in 48, Levstikova ulica, Na Livadi, Na Trati, Polževa ulica, razen hišnih številk 18 in 18/a Pot v Žapuže, Slejkoti, Slomškova ulica, Štrancarjeva ulica, Ulica Bazoviške brigade, Ulica Ivana Kosovela, Vipavska cesta, Vojkova ulica, Ulica Milana Klemenčiča,

 

- prostorskih enot: 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0111, 0126, 0130 z naselji: Žapuže, Kožmani, Dolga Poljana, Budanje.

 

Šolski okoliš podružnične šole Budanje obsega prostorske enote 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0111, 0130 z naselji Budanje in Dolga Poljana. Po zaključenem petem razredu nadaljujejo učenci izobraževanje na matični šoli v Ajdovščini.

 

V primeru, da vpis učencev v posameznem šolskem letu presega zmogljivost šole, se zavod s soglasjem ustanoviteljice dogovori s starši in Osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina o vpisu učencev na to šolo.

 

Zavod lahko vpisuje otroka oziroma učenca tudi iz drugega šolskega okoliša, če:

 

- s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,

 

- to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,

 

- se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

 

Zavod si mora pred prepisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu v katerem otrok oziroma učenec prebiva.

 

V. ORGANI ZAVODA

 

10. člen

 

Organi zavoda so:

 

- svet zavoda,

 

- ravnatelj,

 

- strokovni organi,

 

- svet staršev.

 

1. Svet zavoda

 

11. člen

 

Svet zavoda je organ upravljanja.

 

Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.

 

Svet zavoda:

 

- imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

- sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovi izvedbi,

 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

- obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,

- kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

  - sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 

- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,

  - odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.

 

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, razen če zakon ne določa drugače.

 

12. člen

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

 

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

 

V svetu zavoda mora biti en predstavnik delavcev iz podružnične šole.

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter občanov iz območja šolskega okoliša.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, en predstavnik staršev mora imeti stalno prebivališče na območju podružnične šole. Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom njihovega otroka v zavodu.

 

Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno in tajno.

 

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

13. člen

 

Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so lahko tajne ali javne, o čemer odloči svet staršev pred izvedbo volitev. Volitve izpelje komisija, ki jo imenuje svet staršev in v kateri ne sme biti kandidatov za člane sveta zavoda.

 

Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov. Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Kandidat za člana sveta zavoda mora s predlogom soglašati. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. V primeru enakega števila glasov za tretjega člana, je izvoljen kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu.

 

14. člen

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v novi svet s sklepom, s katerim določi dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot ter imenuje volilno komisijo. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v šoli.

 

Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata svetu zavoda. Volitve se opravijo najmanj 15 dni pred potekom mandata.

 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Vsi morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo kandidirati v svet zavoda. Volilno komisijo se imenuje za štiri leta.

 

15. člen

 

Kandidate za predstavnike delavcev predlaga reprezentativni sindikat, učiteljski zbor in skupina najmanj treh delavcev šole z aktivno volilno pravico.

 

Predlogi kandidatov se predložijo volilni komisiji najpozneje 20 dan po razpisu volitev, v pisni obliki s podpisi predlagateljev in pisnimi izjavami kandidatov, da kandidaturo sprejemajo. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico, delati morajo v enoti, za katero kandidirajo.

 

16. člen

 

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Če je volišč več, vodijo glasovanje volilni odbori v sestavi predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov. Člani volilnih organov ne smejo biti kandidati. Zagotovljena mora biti tajnost glasovanja. Voli se osebno z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici so imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne enote. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.

 

Neveljavna je glasovnica, ki ni izpolnjena, glasovnica na kateri je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti ali na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca.

 

17. člen

 

Izvoljeni so kandidati iz posamezne enote, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata izvoli s pomočjo žrebanja.

 

Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev in ga objavi v petih dneh po glasovanju.

 

18. člen

 

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.

 

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.

 

19. člen

 

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

- sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,

 

- je odpoklican oziroma razrešen,

 

- mu preneha delovno razmerje v zavodu,

 

- nima več otrok v zavodu.

 

20. člen

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne s pisno zahtevo najmanj 25% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic, biti mora pisna s podpisi delavcev, ki predlagajo razrešitev.

 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu in določi dan glasovanja.

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je razrešen, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja.

 

21. člen

 

Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj treh članov sveta staršev.

 

Predlog mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti v pisni obliki s podpisi staršev, ki se ga pošlje svetu staršev.

 

Svet staršev skliče sejo v roku 30 dni po prejemu predloga za razrešitev. Predlog mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo predlog obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se do predloga opredeli.

 

Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.

 

2. Ravnatelj

 

22. člen

 

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj vodi in organizira delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.

 

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

 

- pripravlja predlog razvoja zavoda in predlog letnega delovnega načrta ter je odgovoren za njuno izvedbo,

 

- določa sistemizacijo delovnih mest,

 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

 

- je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,

 

- vodi delo učiteljskega zbora,

 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov,

 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev ter organizira mentorstvo za pripravnike,

 

- prisostvuje pri vzgojno izobraževalnemu delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

- spremlja delo svetovalne službe,

 

- skrbi za sodelovanje šole s starši, obvešča starše o delu šole in spremembah pravic in obveznostih učencev,

 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

 

- odloča o vzgojnih ukrepih,

 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,

 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

23. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

 

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.

 

Mandat ravnatelja traja pet let.

 

24. člen

 

Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja šole.

 

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanoviteljice in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

 

Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

 

Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.

 

25. člen

 

Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:

 

- če sam zahteva razrešitev,

 

- če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,

 

- če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

 

- če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

 

26. člen

 

Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji 25. člena tega odloka, mora svet zavoda, pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

 

Svet zavoda seznani s predlogom za razrešitev ravnatelja ustanoviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.

 

Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.

 

Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju.

 

27. člen

 

Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

 

Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda mora v tem primeru takoj začeti postopke za imenovanje ravnatelja.

 

Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.

 

28. člen

 

V zavodu se lahko v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.

 

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen pogoja ravnateljskega izpita, oziroma šole za ravnatelja.

 

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev zavoda ali na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. V primeru razrešitve mora ravnatelj seznaniti pomočnika ravnatelja z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti tudi učiteljski zbor.

 

29. člen

 

Podružnično šolo vodi vodja podružnice, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.

 

Vodja podružnične šole opravlja naloge:

 

- organizira in vodi delo podružnice,

 

- predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,

 

- predlaga nadstandardne programe,

 

- skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in krajani v območju šolskega okoliša podružnične šole,

 

- obvešča starše o delu podružnične šole,

 

- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

 

3. Strokovni organi zavoda

 

30. člen

Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

 

Strokovni organi se oblikujejo in opravljajo naloge v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

4. Svet staršev

 

31. člen

 

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev.

 

Svet staršev sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje k predlogu programa razvoja šole in letnemu delovnemu načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev opravlja naloge, ki so mu določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugih predpisih.

 

VI. SREDSTVA ZA DELO

 

32. člen

 

Ustanoviteljica daje v upravljanje zavodu: objekt osnovne šole s telovadnico na naslovu Bevkova ulica 22, Ajdovščina in zunanje površine na zemljišču parcelna št. 1252/4, 1252/21, 1252/29, 1252/33, 1252/34, vse k.o. Ajdovščina, objekt podružnične šole Budanje, na naslovu Budanje 24, z zunanjimi površinami na zemljišču parcelna št. 255, 2472/1, 2472/2, 2110/1, vse k.o. Budanje.

 

Ustanoviteljica daje zavodu v upravljanje tudi opremo, potrebno za izvajanje dejavnosti, v obsegu, določenem v popisu opreme.

 

Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena je lastnina ustanoviteljice.

 

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, v okviru dejavnosti, za katere je registriran.

 

Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja in je ustanoviteljici odgovoren za upravljanje s premoženjem.

 

33. člen

 

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanoviteljice, prispevkov učencev, skladno z veljavnimi predpisi, s prodajo storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.

 

Iz javnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kriteriji in merili ustanoviteljice.

 

Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.

 

34. člen

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

 

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

 

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

 

35. člen

 

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Namensko porabo sredstev nadzoruje organ šolske inšpekcije. Porabo sredstev ustanoviteljice nadzoruje nadzorni organ ustanoviteljice.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM IN KRITJE PRIMANJKLJAJA

 

VII. KRITJE PRIMANJKLJAJA

 

36. člen

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem dejavnosti, določenih s tem odlokom, uporablja zavod za plačilo materialnih stroškov, za investicijsko vzdrževanje in investicije. Za uporabo presežka prihodkov za plače delavcev si mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice.

 

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki določi minister.

 

37. člen

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju osnovnih dejavnosti in medsebojno dogovorjenega programa, krije ustanoviteljica v tistem delu, za katerega zagotavlja sredstva.

 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

38. člen

 

Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljice, ki ga ima v upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.

 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

 

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja z občinskim proračunom.

 

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM

 

39. člen

 

Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

 

- ugotavlja skladnost programov razvoja in dela s plani in programi ustanoviteljice,

 

- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,

 

- odloča o statusnih spremembah zavoda,

 

- daje soglasje k spremembam in razširitvi dejavnosti,

 

- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

 

Zavod je dolžan ustanoviteljici:

 

- predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,

 

- poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,

 

- letni načrt investicijskega vzdrževanja,

 

- po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter podatke v statistične namene.

 

X. JAVNOST DELA

 

40. člen

 

Delo zavoda je javno.

 

Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.

 

Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno izobraževalnemu delu starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti, ne morejo prisostvovati, razen ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj to dovoli.

 

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.

 

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 

41. člen

 

Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda.

 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

 

Pravila in druge splošne akte sprejema svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejema ravnatelj.

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

42. člen

 

Za čas do imenovanja ravnatelja v skladu z veljavnimi predpisi imenuje ustanoviteljica vršilca dolžnosti ravnatelja, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice in v sodelovanju z Osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina, opravi vse potrebne naloge za nemoten začetek dela zavoda.

 

43. člen

 

Zavod začne delovati s 1. 9. 2007.

 

44. člen

 

Z dnem začetka delovanja zavod v skladu z veljavnimi predpisi, prevzame od Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina:

 

- vse delavce podružnične šole Budanje in presežne delavce, ki postanejo presežni izključno zaradi spremembe šolskega okoliša,

 

- objekt podružnične šole Budanje z opremo, učili in učnimi pripomočki,

 

- drugo opremo, učila in knjižnično gradivo, ki ga Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina zaradi zmanjšanja števila učencev ne potrebuje.

 

45. člen

 

Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu s tem odlokom v treh mesecih od dneva začetka delovanja zavoda.

 

Svet zavoda mora imenovati ravnatelja v treh mesecih od svojega konstituiranja.

 

46. člen

 

Do začetka delovanja zavoda se vpisujejo otroci v prvi razred v Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina.

 

Učenci, ki v šolskem letu 2006/2007 obiskujejo Osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina in imajo svoje prebivališče v šolskem okolišu Osnovne šole Šturje, Ajdovščina pričnejo z začetkom pouka v šolskem letu 2007/2008 obiskovati Osnovno šolo Šturje, Ajdovščina.

 

Učenci iz območja šolskega okoliša podružnične šole Budanje, ki v šolskem letu 2006/2007 obiskujejo Osnovno šolo Draga Bajca Vipava od petega do devetega razreda, pričnejo z začetkom šolskega leta 2007/2008 obiskovati Osnovno šolo Šturje, Ajdovščina. Učenci iz območja šolskega okoliša podružnične šole Budanje, ki bodo v šolskem letu 2007/2008 obiskovali deveti razred lahko nadaljujejo in zaključijo šolanje v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava.

 

47. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 014-2/07

 

Ajdovščina, dne 30. marca 2007

   
 

Župan

 

Občine Ajdovščina

  Marjan Poljšak l.r.
   
   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

   
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen

Ne glede na določbo 23. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina (Uradni list RS, št. 32/07) se za imenovanje ravnatelja upoštevajo tudi določbe 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.