New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Rogašovci

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Rogašovci

Predlagatelj:

Župan Občine Rogašovci

Zakonska podlaga:

Tretji odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018) in 17. člen Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Rogašovci

Datum:

1.6.2022

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Vabilo na sejo:

18. redna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci

Besedilo:

gradivo