New Page 1
 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDTB, 127/06 - ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 - ZUKN) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07, 57/08) ter 15. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (MUV št. 11/99, 5/01, 10/02) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 4. redni seji, dne 17. februarja 2011 sprejel

 
 

ODLOK

 
 

o proračunu občine Lovrenc na Pohorju

 
 

za leto 2011

 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 
 

1. člen

 
 

(vsebina odloka)

 
 

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 
 

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

 
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

 
 

IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 
 

2. člen

 
 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 
 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 
 

Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:

 
 

Skupina/Podskupina kontov

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.291.086

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.816.707

70 DAVČNI PRIHODKI

2.181.431

700 Davki na dohodek in dobiček

1.992.984

703 Davki na premoženje

125.165

704 Domači davki na blago in storitve

63.282

71 NEDAVČNI PRIHODKI

635.276

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

496.896

711 Takse in pristojbine

1.000

712 Denarne kazni

700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

61.710

714 Drugi nedavčni prihodki

74.970

72 KAPITALSKI PRIHODKI

21.940

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.940

722 Prihodki od prodaje zemljišč

20.000

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.452.439

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

423.708

741 Prejeta sred. iz držav.prorač. iz sred. Evropske un.za strukturno politiko

1.028.731

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.437.391

40 TEKOČI ODHODKI

1.312.533

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

348.443

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

55.571

402 Izdatki za blago in storitve

856.564

403 Plačila domačih obresti

31.400

409 Rezerve

20.555

41 TEKOČI TRANSFERI

1.148.896

410 Subvencije

21.900

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

696.600

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

100.932

413 Drugi tekoči domači transferi

329.464

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.321.522

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.321.522

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

654.440

431 Invest transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

25.500

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

628.940

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

- 146.305

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

110.195

55 ODPLAČILA DOLGA

110.195

550 Odplačila domačega dolga

110.195

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 256.500

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

- 110.195

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

146.305

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12 PRETEKLEGA LETA

256.500

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 
 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.

 
 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 
 

3. člen

 
 

(izvrševanje proračuna)

 
 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 
 

Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 
 

4. člen

 
 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 
 

Namenski prihodki proračuna so:

 
 

1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda,

 
 

2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

 
 

3. požarna taksa,

 
 

4. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore,

 
 

5. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja,

 
 

6. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja,

 
 

7. prihodki režijskega obrata,

 
 

8. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

 
 

9. prejete donacije in

 
 

10. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.

 
 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.

 
 

Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

 
 

5. člen

 
 

(prerazporejanje pravic porabe)

 
 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do skupnega zneska 55.000,00 EUR.

 
 

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.

 
 

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna.

 
 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.

 
 

6. člen

 
 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme

 
 

proračunov prihodnjih let)

 
 

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 
 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov.

 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo:

 
 

- v letu 2012, ne sme presegati 70 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto in - v naslednjih letih (po letu 2012), ne sme presegati 60 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto.

 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 
 

7. člen

 
 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 
 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti projekta. Vse ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet.

 
 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 
 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 
 

8. člen

 
 

(proračunski sklad)

 
 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 10.000,00 EUR.

 
 

Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

 
 

Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, požar, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, skladno z 99. členom Statuta Občine Lovrenc na Pohorju.

 
 

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za naravne in druge nesreče hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna.

 
 

9. člen

 
 

(splošna proračunska rezervacija)

 
 

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke na posameznih postavkah do višine 10.000,00 EUR. O koriščenju splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem o izvrševanju proračuna.

 
 

10. člen

 
 

(ukrepi za uravnoteženje proračuna)

 
 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 
 

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.

 
 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE

 
 

STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

 
 

11. člen

 
 

(odpis dolgov)

 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 
 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

 
 

IN JAVNEGA SEKTORJA

 
 

12. člen

 
 

(obseg zadolževanja občine)

 
 

Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

 
 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega člena.

 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 
 

13. člen

 
 

(začasno financiranje v letu 2012)

 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 
 

14. člen

 
 

(uveljavitev odloka)

 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 
 

Številka: 4101-0002/2010

 
 

Datum: 17. februar 2011

 
 

Župan

 
 

Joško Manfreda, s. r.

 
 

Občine Lovrenc na Pohorju