New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 21. seji dne 9. 4. 1997 sprejel

 

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1997

 

1. člen

 

Proračun Občine Turnišče za leto 1997 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.

 

2. člen

 

Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 145,990.100,53 SIT in se razporedijo za:

– delo občinskih organov                 20,600.000,00 SIT

– socialne transferje                       350.000,00 SIT

– plačila na področju družbenih

dejavnosti                               56,872.451,00 SIT

– plačila storitev, subvencije

in intervencije v gospodarstvu           19,157.000,00 SIT

– druge odhodke                          17,604.649,53 SIT

– odhodke investicijskega značaja        29,456.000,00 SIT

– finančne tokove, oblikovanje

rezerv in druge obveznosti                1,950.000,00 SIT

 

3. člen

 

V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1997.

 

4. člen

 

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

 

5. člen

 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1997.

 

Št. 6/21-97

Turnišče, dne 21. aprila 1997.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

 

OBČINA TURNIŠČE

ŠTEFANA KOVAČA 73

 

            Plan prihodkov in odhodkov Občine Turnišče za leto 1997

 

 

PLAN 1997

------------------------------------------------------------------------

PRIHODKI                                                             SIT

------------------------------------------------------------------------

 

I.      Prenešeni prihodki                               73, 601.427 ,53

 1.     Prenešeni prih. iz rep. pro. za fin.

        izravna.                                           73,600.000,00

 2.     Prenešeni pres prih. iz l. 96 - pror. OT                1.427,53

II.     Dohodnina                                          59,471.261,00

 1.     Davek od osebnih prejemkov                         50,200.000,00

 2.     Davek od oseb. prej. - pogodbeno delo               1,500.000,00

 3.     Davek od nagrad                                       100.000,00

 4.     Dohodnina - letni obračun                           1,800.000,00

 5.     Davek iz dohodka iz dejavnosti                      2,500.000,00

 6.     Davek iz dohodka iz kmetijstva                         50.000,00

 7.     Davek iz lastništva kapitala                           40.000,00

 8.     Davek iz dohodka iz premoženja                      1,551.261,00

 9.     Davek od dohodka iz premož. pravic                  1,250.000,00

 10.    Zamudne obresti od dohodnine                          480.000,00

III     Prih. od dav. na prom. proiz. in stor.                652.000,00

 1.     Davek na promet nepremičnin                           652.000,00

IV.     Prihodki od davkov na premoženje                      379.412,00

 1.     Davek na dediščine in darila                          250.000,00

 2.     Davek od iger na srečo                                129.412,00

V.      Prihodki od taks, povračil in den. kaz.             3,906.000,00

 1.     Komunalne takse                                     1,506.000,00

 2.     Prispevek za uporabo stavb. zemljišč                2,400.000,00

VI.     Prihodki od lastne dej. in dru. prih.               7,980.000,00

 1.     Najemnine                                           1,200.000,00

 2.     Nadom. za sprem. nam. stavb. zemlj.                   250.000,00

 3.     Prisp. za vzdržev. gozdnih cest                       100.000,00

 4.     Prisp. za uzurpacijo in degr. prostora                 20.000,00

 5.     Požarni sklad                                         500.000,00

 6.     Odplačila anuitet za stanov.                          330.000,00

 7.     Razni drugi prihodki                                  200.000,00

 8.     Prih. od prodaje premoženja                         1,380.000,00

 9.     Prih. od povrač. stroš. oskrbnin                               -

 10.    Prih. od drugih storitev (telefon)                  1,000.000,00

 11.    Prih. iz naslova čišč. in kurjave                     600.000,00

 12.    Prih. Min. za EOR - ceste                           2,400.000,00

        SKUPAJ PRIHODKI                                   145,990.100,53

 

------------------------------------------------------------------------

ODHODKI

------------------------------------------------------------------------

I.      Delo občinskih organov                             20,600.000,00

 1.     Bruto osebni dohodki zaposlenih                     9,600.000,00

 2.     Drugi  prejemki                                     1,000.000,00

 3.     Prispevki delodajalca                               2,200.000,00

 4.     Letna nadomestila (NO, organi OS,     komis.)         900.000,00

 5.     Sejnine                                             1,500.000,00

 6.     Materialni stroški                                  5,400.000,00

 6.1.   Stroški objav in oglasov                              400.000,00

 6.2.   Storitve drugih                                       400.000,00

 6.3.   Kurjava in elektrika                                  650.000,00

 6.4.   Materialni odhodki                                  3,950.000,00

II.     Socialni transferi                                    350.000,00

 1.     Subvencije najemnin                                   350.000,00

III.    Sredstva za družbene dejavnosti                    56,872.451,00

 1.     Vzgoja in izobraževanje                            11,603.000,00

 1.1.   Materialni stroški šole                             4,600.000,00

 1.2.   Sredstva za vzdrževanje in obnovo                   4,266.000,00

 1.3.   Dodatni programi                                    2,487.000,00

 1.4.   Jelkovanje                                            250.000,00

 2.     Šolski prevozi učencev                              4,800.000,00

 3.     Ljudska univerza                                      676.200,00

 4.     Otroško varstvo                                    26,410.000,00

 4.1.   Vzgojno var. dej. - do polne EC                    24,660.000,00

 4.2.   Drugi odhodki - do polne EC - druge občine          1,500.000,00

 4.2.1. Jelkovanje                                            250.000,00

 5.     Socialno skrbstvo                                   4,340.000,00

 5.1.   Domska oskrba                                       2,000.000,00

 5.2.   Sofinanciranje centra za socialno delo              1,500.000,00

 5.3.   Sofinanciranje humanitarnih organizacij               100.000,00

 5.4.   Drugi odhodki                                       1,040.000,00

 5.4.1. Sofin. prevoz. stroš. varovancev                      300.000,00

 5.4.2. Stroški skrbništva, pravna pomoč, pogrebi             300.000,00

 5.4.3. Razni drugi odhodki                                   440.000,00

 6      Kultura                                             2,593.251,00

 6.1.   Sofinanciranje deleža rep. programov                1,193.251,00

 6.2.   Sofinanciranje kulturnih društev                      200.000,00

 6.3.   Sofinanciranje vzdrž. kulturnih spomenikov            200.000,00

 6.4.   Drugi odhodki                                       1,000.000,00

 6.4.1. Sof. akcij medobčin. pomena                           400.000,00

 6.4.2. Razni drugi odhodki                                   100.000,00

 6.4.3. Vzdrževanje kulturnih objektov                        500.000,00

 7.     Telesna kultura                                     3,600.000,00

 7.1.   Sofinanciranje športnih društev                     2,800.000,00

 7.1.1. NK Turnišče                                         1,000.000,00

 7.1.2. NK Renkovci                                           400.000,00

 7.1.3. NK Nedelica                                           400.000,00

 7.1.4. SD Štefan Kovač                                     1,000.000,00

 7.2.   Strokovno izobraževanje trenerjev                     200.000,00

 7.3.   Šolski šport                                          200.000,00

 7.4.   Nagrada perspekt. športnikom                          100.000,00

 7.4.   Drugi odhodki                                         300.000,00

 8.     Zdravstvo 2,850.000,00

 8.1.   Zdravstveno zavarov. nezavarov. oseb                2,500.000,00

 8.2.   Mrliško ogledna služba                                250.000,00

 8.3.   Stroški varovancev v zavod. s pril. progr.            100.000,00

 8.4.   Sofinancir. nabave rešilnega vozila

IV.     Plačila stor. ter subv. in inter. gospo.           19,157.000,00

 1.     Plačila stor. organizacijam s podr. gospod.         2,510.000,00

 1.1.   Vzdrževanje lokalnih cest                           2,510.000,00

 2.     Subven. organiz. z drugih podro.     gospod.        5,311.000,00

 2.1.   Subvencije na področju kmetijstva                   5,311.000,00

 3.     Sredstva za požarno dejavnost                       3,400.000,00

 3.1.   Sredstva za Gasil. pov.     Občine Turnišče         2,300.000,00

 3.2.   Sredstva za zaščito in reševanje                      700.000,00

 3.3.   Sredstva požarnega sklada                             400.000,00

 4.     Sredstva za razvoj gospod. dejavnosti               6,936.000,00

 4.1.   Benificiranje obrestnih mer                         2,436.000,00

 4.2.   Sofinanciranje centra za podjetništvo               1,000.000,00

 4.3.   Javna dela                                          3,500.000,00

 5.     Urejanje prostora                                   1,000.000,00

 5.1.   Posegi v prostor                                    1,000.000,00

V.      Drugi odhodki                                      17,604.649,53

 1.     Stroški plačilnega prometa

 2.     Sredstva za krajevne skupnosti                     14,600.000,00

 2.1.   Stroški javne razsvetljave                          2,600.000,00

 2.2.   Sofinanciranje programov KS                        12,000.000,00

 3.     Sredstva za druge javne potrebe                     1,650.000,00

 3.1.   Vzdrževanje gozdnih cest                              150.000,00

 3.2.   Sofinanc. izgrad. telef. omrežja

 3.3.   Sredstva za ekološko rento - Dolga vas              1,500.000,00

 4.     Drugi odhodki                                       1,354.649,53

 4.1.   Dotacija druš., polit. strankam                       903.222,00

 4.2.   Drugi odhodki                                         201.427,53

 4.3.   Sredstva za jelkovanje otrok- nevklj. v vrtec         250.000,00

 4.4.   Financiranje političnih strank

VI.     Odhodki investicijskega značaja                    29,456.000,00

 1.     Investicije na področju dela občin. organ.          1,200.000,00

 1.1.   Nabava opreme za potrebe obč. organov               1,200.000,00

 2.     Investicije na področju družb. dejavnosti           2,000.000,00

 2.1.   Invest. vzdržev. - VVO                              2,000.000,00

 3.     Investicije na področju stanov. gradnje

 4.     Investicije na področju komunale                   26,256.000,00

 4.1.   Sredstva za izdelavo načrtov za kanalizacijo        5,000.000,00

 4.2.   Vodovod Renkovci-Turnišče                          10,000.000,00

 4.3.   Odvodnjavanje 1,000.000,00

 4.4.   Uredite vaških cest in sofin. razv. planov         10,256.000,00

VII.    Finančni tokovi, rezerve in dru. obv.               1,950.000,00

 1.     Krediti

 2.     Proračunska rezerva                                 1,950.000,00

 2.1.   Stalna proračunska rezerva                            750.000,00

 2.2.   Tekoča rezerva                                      1,200.000,00

------------------------------------------------------------------------

        SKUPAJ ODHODKI                                    145,990.100,53

------------------------------------------------------------------------