Na podlagi 24. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV 11/95 in 6/96), 22. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št 80/94) in Ur. list RS, št. 56/98) in 4. člena Zakona o upravnih taksah - prečiščeno besedilo (Ur. list RS, št. 18/90) je občinski svet občine Rače - Fram na 5. seji dne 29. aprila 1999 sprejel
 
 
O D L O K
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskih taksah, objavljen v MUV št. 4/99.
 
 
2. člen
 
Spremeni se prvi stavek 7. člena navedenega odloka tako, da spremenjen glasi:
 
 
Taksne obveznosti so določene v točkah, vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 40,00 tolarjev.
 
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Občinski svet
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, inž., s. r.
 
 
Štev.: 062-02-5/99
 
 
Datum: 29. aprila 1999