New Page 1

Na podlagi 6. člena Statuta občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2005) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) je občinski svet občine Destrnik na 11. redni seji 18. 12. 2008 sprejel naslednji

SKLEP

O POTRDITVI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI

OBČINE DESTRNIK

1.

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Občinski program varnosti občine Destrnik v predlagani vsebini.

2.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

Besedilo Občinskega programa varnosti občine Destrnik se objavi na spletni strani občine Destrnik www. destrnik.si.

 

Številka:032-55/2008-11R-13/15

Datum: 18. 12. 2008

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el., l.r.