New Page 2

Številka:

478-02/2013-4

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/2009) in 23. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1, s spremembami)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

03.04.2013

Priloge:

Gradivo
Vabilo na sejo: 18. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/2009) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1, s spremembami) je Občinski svet občine Komen na svoji … redni seji dne … sprejel naslednji

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.

Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1375/44, cesta v izmeri 22 m2, k.o. Tomačevica, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo javno dobro, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status javnega dobra ukine.

2.

Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parc. št. 1375/44, k.o. Tomačevica, last Občine Komen.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka:

Datum:

Danijel Božič župan