New Page 1

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 ZEVP-1-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 24. redni seji dne 4. avgusta 2010 sprejel

S K L E P

o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

1. člen

V komisijo za sestavo volilnega imenika pripadnikov rom­ske skupnosti se imenujejo:

– HORVAT Rudolf, Vanča vas 67/b – predsednik

– BARANJA Marjan, Vanča vas 62/b – član

– PESTNER Bojan ml., Borejci 54 – član.

2. člen

Komisija vpiše državljana RS, ki je pripadnik romske skupnosti v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti.

Pripadnost romski skupnosti ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik drža­vljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah. V primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda odločbo.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0032/2010

Tišina, dne 5. avgusta 2010

Župan

Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.