New Page 3

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 38. člena Statuta Občine Zreče (UPB1, Uradni list RS, št 95/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 20. 5. 2009 sprejel

S K L E P

1.

Spremeni se prva točka sklepa št.: 01100-0004/2006-7, z dne 14. 12. 2006, in št.: 01100-0008/2006-8, z dne 20. 2. 2008, kjer se imenovana pod zaporedno številko 6. Janja Pukl kot članica Nadzornega odbora Občine Zreče nadomesti z novo članico/članom, ki je:

1. Sabina Ravničan, roj. 21. 5. 1981, stan. Boharina 21a, 3214 Zreče.

2.

Vsa ostala določila sklepa št: 01100-0004/2006-7, z dne 14. 12. 2006, in št.: 01100-0008/2006-8, z dne 20. 2. 2008, ostanejo nespremenjena.

3.

Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 01400-0007/2009-7

Zreče, dne 22. maja 2009

 

Župan

Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.