New Page 2

Številka: 032-09/2016-1

Datum: 5. 12. 2016

 

Zadeva: Sklic 16. redne seje občinskega sveta, vabilo

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16)

 

sklicujem

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Semič

v mandatnem obdobju 2014 – 2018

 

v četrtek, 15. decembra 2016, ob 17. uri

v sejni sobi Kulturnega centra Semič

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja.

2. Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje (zapisnik) in 1. izredne seje občinskega sveta (zapisnik).

3. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine (gradivo).

4. Obravnava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 in Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 Glasbene šole Črnomelj (gradivo 1, 2, 3); sprejeti sklep (gradivo).

5. Obravnava poročila o realizaciji letnega delovnega načrta  Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtec Sonček Semič (gradivo 1, 2, 3); sprejeti sklep (gradivo).

6. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 OŠ Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtec Sonček Semič (gradivo 1, 2, 3, 4); sprejeti sklep (gradivo).

7. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič (gradivo); sprejeti sklepi (gradivo 1, 2, 3).

8. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2017 (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).

9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2017 – PRVA OBRAVNAVA (gradivo); sprejeti sklepi (gradivo 1, 2, 3, 4).

10. Poročilo o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje obnove kulturne dediščine, obnove fasad na objektih v Občini Semič in o dodelitvi enkratne denarne pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2016 (gradivo); sprejeti sklepi (gradivo 1, 2, 3).

11. Poročilo o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič v letu 2016 in o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič v letu 2016 (gradivo); sprejeti sklep (gradivo 1, 2).

12. Premoženjske zadeve ; sprejeti sklep (gradivo).

13. Pobude in vprašanja članov sveta.

14. Razno (gradivo); sprejeti sklep (gradivo).

 

Občina Semič

Polona Kambič, l.r., županja