New Page 2

Številka: 032-05/2012-1

Datum: 4. 6. 2012

 

VSEM  ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

Zadeva: Sklic 14. redne seje občinskega sveta, vabilo

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10)

 

sklicujem

 

14.  redno sejo Občinskega sveta Občine Semič

v četrtek, 14. junija 2012, ob 18. uri

v sejni sobi Kulturnega centra Semič

 

DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja ter overovateljev zapisnika.

2. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje občinskega sveta. (gradivo 1, 2)

3. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. (gradivo 1, 2)

4. Obravnava Informacije o stanju varnosti na območju Občine Semič v letu 2011. (gradivo)

5. Obravnava Poročila o delu zavoda Zdravstveni dom Črnomelj v letu 2011. (gradivo 1, 2, 3)

6. Obravnava poročil o izvajanju pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Semič za leto 2011 in plana za leto 2012. (gradivo 1, 2)

7. Informacija o izvajanju projekta EDEN. (gradivo 1, 2)

8. Seznanitev o pobudi za izgradnjo novega podjetja v PSC Vrtača. (gradivo 1, 2, sklep)

9. Obravnava Poročila o delu Javnega zavoda Kulturni center Semič v letu 2011. (gradivo 1, 2, sklep)

10. Obravnava Poročila Javnega zavoda Kulturni center Semič o strateškem načrtu in programu dela za leto 2012. (gradivo 1, 2, 3, 4)

11. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču (sedma dopolnitev) – SKRAJŠANI POSTOPEK. (gradivo 1,sklep 1, 2, sklep 2, 3, sklep 3, 4,)

12. Obravnava informacije o stanju naravne in kulturne dediščine na območju Občine Semič. (gradivo 1, 2, 3)

13. Obravnava in sprejem predloga  Sklepa o prerazporeditvah za oblikovanje veljavnega proračuna za leto  2012. (gradivo, sklep)

14. Volitve in imenovanja. (gradivo sklep 1, sklep 2, sklep 3, sklep 4)

15. Vloge in pritožbe. (gradivo, sklep)

16. Pobude in vprašanja članov sveta.

17. Razno.

 

Gradivo je članom občinskega sveta posredovano v elektronski obliki na elektronski naslov.

 

Za javnost je gradivo dostopno na spletni strani Občine Semič www.semic.si v Katalogu informacij javnega značaja/seje 2012/14. seja.

 

Županja

Polona Kambič, l.r.

 

 

Vabljeni:

1. člani sveta

2. predsednik nadzornega odbora

3. novinarji

 

- PP Črnomelj, g. Boris Korasa, komandir (k točki 4)

- ZD Črnomelj, ga. Ljiljana Špec, direktorica (k točki 5)

- Predstavniki pokopaliških odborov (k točki 6)

- RIC Bela krajina, ga. Lidija Ivanšek (k točki 7)

- BHRI d.o.o., g. Andrej Kočevar (k točki 8)

- JZ KC Semič, g. Ferdinand Jakša, direktor (k točkama 9 in 10)

 

- ga. Mateja Kambič

- ga. Sonja Ličen Tesari

- ga. Beti Pintarič

- ga. Nina Belec

- ga. Tatjana Hutar

- g. Boštjan Ogulin

- ga. Renata Bukovec

- ga. Natalija Kastelec