New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 14. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel

O D L O K 

o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov

Proračun 

leta 2017

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

10.681.397,00

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.385.109,00

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

2.108.981,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.002.916,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

20.165,00

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

85.900,00

706

 

DRUGI DAVKI

0,00

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

276.128,00

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

115.824,00

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.100,00

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 

2.810,00

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7.200,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

148.194,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

26.406,00

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

15.848,00

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

10.558,00

73

 

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 

0,00

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 

8.269.882,00

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.021.267,00

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

7.248.615,00

78

 

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0,00

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

11.260.472,00

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.115.917,32

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

282.333,00

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

44.079,43

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

733.632,89

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

400,00

409

 

REZERVE

55.472,00

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.146.631,40

410

 

SUBVENCIJE

40.000,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

738.500,00

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

112.391,00

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

255.740,40

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

8.868.689,58

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

8.868.689,58

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

129.233,70

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

116.067,00

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

13.166,70

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–579.075,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

 

DANA POSOJILA

0,00

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 

0,00

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

134.075,00

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

134.075,00

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

0,00

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

–445.000,00

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

134.075,00

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

579.075,00

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 

(9009 Splošni sklad za drugo)

445.000,00

         

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

 

(izvrševanje proračuna) 

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

4. člen 

 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

– transferni prihodki iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja projektov,

– prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,

– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

 

5. člen 

 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

 

6. člen 

 

Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.

 

7. člen 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2018 60 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

8. člen 

 

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

 

9. člen 

 

(proračunski skladi) 

 

Občina Rogašovci ima na osnovi določil Zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 5.000,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

 

10. člen 

 

(odpis dolgov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

11. člen 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina lahko za proračun leta 2017, na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), zadolži do višine 134.075,00 eurov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

 

12. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2017 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.

 

13. člen 

 

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2017 ne bo zadolževala.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

(začasno financiranje v letu 2018) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen 

 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-18/2016-11

Rogašovci, dne 26. januarja 2017

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r