New Page 2

OBČINA PREVALJE

TRG 2A

PREVALJE

 

 

Številka: 032-0002/2010

Datum:   8. 12. 2010

 

 

OBČINSKI SVET

OBČINE PREVALJE

 

 

Na podlagi 19. člena statuta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr, 34/07, 15/10) ter v skladu s 25. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št.18/06, 1/08) sklicujem 2. dopisno sejo občinskega sveta.

 

 

Predlagam, da občinski svet  sprejme naslednji sklep:

 

 

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Prevalje imenuje Nadzorni odbor Občine Prevalje v naslednji sestavi:

1..Igor MAKIČ, Prisoje 1a, Prevalje

2. mag. Vera MERC, Trg 3c, Prevalje

3. Kristijan MEŠKO, Dolga brda 11, Prevalje

4. Metka NAVERŠNIK, Ugasle peči 21, Prevalje

5. Aleksander RISTIČ, Prisoje 4a, Prevalje

 

Imenovanje velja od _____ do izteka mandatne dobe občinskega sveta, ki je odločil o imenovanju.

 

Naloge nadzornega odbora določene z zakonom in statutom občine.

 

 

 

Razlog za sklic korespondenčne seje :

Na podlagi 1. odst. 32a. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 ( Ur.l.RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10 in 84/10) in 1. odst. 41. člena Statuta občine Prevalje (UGSO, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07 in 15/10) občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

 

Občinski svet je imel svojo 1. redno sejo 21. oktobra 2010, 45-dnevni rok se je iztekel dne 4. decembra 2010. 

 

Razlog za sklic dopisne seje je, ker je občinski svet v zamudi z imenovanjem nadzornega odbora in ker je 3. redna seja občinskega sveta Občine Prevalje predvidena šele koncem decembra 2010.

 

 

Obrazložitev: 

V gradivu za sejo. (gradivo)

 Sklep - obrazložitev

Svojo opredelitev sporočite najkasneje do ponedeljka, 13. decembra 2010, do 12.00 ure, na tel. št. 82 46 116, ali 031 609 110, na faks št. 82 46 124 ali e-naslov obcina@prevalje.si.

 

Za izvajanje glasovanja pooblaščam uslužbenko Franico PORI. 

 

S spoštovanjem,

 

Pripravila:

Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve

Maja PETELINŠEK, univ. dipl. prav.

 

Župan

Občine Prevalje

dr. Matija TASIČ

 

 

 

 

 

 

Vročiti:

- članom Občinskega sveta Občine Prevalje

- objava na spletu

- arhiv dokumentarnega gradiva, tu

 

 

Priloga:

- Predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, št. 0322-0002/2010 z dne 29. 10. 2010