New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/podskupina

Proračun leta 2019

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

14.854.720

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.124.542

70

DAVČNI PRIHODKI

10.124.237

 

700 Davki na dohodek in dobiček

8.826.237

 

703 Davki na premoženje

991.000

 

704 Domači davki na blago in storitve

307.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.000.305

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja

1.491.150

 

711 Takse in pristojbine

18.000

 

712 Denarne kazni

36.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

70.000

 

714 Drugi nedavčni prihodki

385.155

72

KAPITALSKI PRIHODKI

318.400

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

123.400

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in nematerialn. premož.

195.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.411.778

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.913.809

 

741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna – iz sred. prorač. EU

497.969

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

18.346.230

40

TEKOČI ODHODKI

4.070.750

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

896.985

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

145.559

 

402 Izdatki za blago in storitve

2.997.673

 

403 Plačila domačih obresti

17.533

 

409 Rezerve

13.000

41

TEKOČI TRANSFERI

6.757.804

 

410 Subvencije

230.813

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom

3.060.900

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam

965.108

 

413 Drugi tekoči domači transferi

2.500.983

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.082.285

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.082.285

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

435.391

 

431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

57.891

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

377.500

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 

(I.–II.)

–3.491.510

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 
 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 kupnine iz naslova privatizacije

0

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož.v svoji lasti

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 
 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

3.960.287

50

ZADOLŽEVANJE

3.960.287

 

500 Domače zadolževanje

3.960.287

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

489.079

55

ODPLAČILA DOLGA

489.079

 

550 Odplačila domačega dolga

489.079

 

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–20.302

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.471.208

 

XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX)

3.491.510

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRET. LETA

 
 

9009 Splošni sklad za drugo

20.302

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

4. člen

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,

– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,

– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,

– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Črnomelj,

– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,

– drugi prihodki, ki jih določi župan.

 

5. člen

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

 

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.

 

8. člen

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

9. člen

 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 10.000 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

 

10. člen

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

11. člen

 

Sredstva pokroviteljstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj.

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

 

12. člen

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 EUR. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

13. člen

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 3.960.287 EUR.

Občina v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2019 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

 

Št. 410-345/2018

Črnomelj, dne 19. marca 2019

 

Župan 

Občine Črnomelj 

Andrej Kavšek l.r.