Občinski svet občine Rače -Fram je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 24. člena Statuta občine Rače -Fram (MUV, št. 11/95) dne 10. septembra 1998 sprejel
 
DOPOLNITEV
 
 
Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače -Fram
 
 
1. člen
 
V ˝Programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje občine Rače -Fram˝ (MUV, št. 14/98) se na koncu 2. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
 
 
˝Spremembe in dopolnitve prostorskega plana bodo izdelane tudi za predstavitev trase magistralne ceste M3-3, Slovenska Bistrica - Hajdina, odsek obvoznice Pragersko na območju občine Rače - Fram, in sicer kot sprememba konceptualnega dela plana in kot nova programska zasnova za naveden odsek ceste. Pri izdelavi bodo upoštevana ustrezna določila Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRTS, št. 20/85)˝.
 
2. člen
 
V 4. členu se dodata novi 8. in 9. alineji, ki se glasita:
 
 
˝Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Sektor vodno gospodarstvo, Oddelek javnih služb, Maribor
 
 
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor˝.
 
3. člen
 
V 6. členu se pika prečrta in doda besedilo ˝in proračun Občine Rače -Fram˝.
 
4. člen
 
Ta program se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 
Številka: 062/02-35-98
 
 
Datum: 10.9.1998
 
 
Predsednik
 
 
občinskega sveta Občine Rače -Fram
 
 
Zdravko Jelšek, s.r.