New Page 2

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US; v nadaljevanju ZVRK) in Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin 26/16) je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 17 izredni seji dne 01.10.2018 sprejel

 

SKLEP

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI KOBILJE

 

1. člen

S tem sklepom se določajo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Kobilje.

 

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini Kobilje.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini Kobilje. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanj kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Kobilje.

 

3. člen

Organizatorji volilne kampanje, oz. kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih strokov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

4. člen

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov volilne kampanje v višini dodatnih 0,12 ER na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih strokov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

5. člen

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroki volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Datum: 01.10.2018

Številka: 268

 

 

Občina Kobilje

 

Robert Ščap, župan