Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače – Fram (MUV, št, 14/96) je Občinski svet občine Rače – Fram na 25. redni seji, dne 30. junija 1997 sprejel
 
S K L E P
 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače – Fram
 
 
  1. člen
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače – Fram se določi v višini 0,034 SIT.
 
  1. točka
 
Vrednost točke velja od 1. januarja 1997 dalje.
 
  1. točka
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Številka: 061-25/97
 
 
Datum: 30. 6.1997
 
 
Predsednik
 
 
Občinskega sveta
 
 
Frido Krneža,s.r.