New Page 1

 

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98 in 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 - UPB) ter 6., 74. in 75. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV št. 11/99, 05/01 in 10/02), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 26. redni seji dne 22. aprila 2010, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: odlok), ki je bil sprejet na seji občinskega sveta 01.07.1999 in objavljen v MUV št. 29/99 ter spremenjen na seji občinskega sveta dne 12.05.2005 (MUV št. 12/05) in spremenjen ter dopolnjen na seji občinskega sveta dne 13.12.2007 (MUV št. 35/07).

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se besedilo 11. člena odloka, tako da se glasi:

 

 

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

 

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

 

 

- trije predstavniki ustanoviteljice,

 

 

- pet predstavnikov delavcev zavoda in

 

 

- trije predstavniki staršev.«

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati osmi dan po objavi.

 

 

Številka: 0074-0002/2010

 

 

Datum: 22. april 2010

 

 

Župan Občine Lovrenc na Pohorju

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.