New Page 2
 

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15), je Občinski svet Občine Radenci na 14. redni seji 29.12.2016 sprejel naslednji

 

 

 

SKLEP

 

 

 

1.

 

S tem sklepom se določa nadomestilo služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci.

 

 

 

2.

 

Služnostna pravica je odplačna, razen če je s predpisom drugače določeno. Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor ali služnostni upravičenec. Stroški postopka podelitve služnostne pravice bremenijo zavezanca za nadomestilo. Stroške mora zavezanec plačati, preden se mu izroči vknjižbeno dovoljenje.

 

 

 

3.

 

Območje občine je glede podeljevanja služnostne pravice razdeljeno na enaka območja, kot območja stavbnih zemljišč.

 

Stavbna zemljišča so glede na lokacijo razvrščena na tri območja:

 

 

 

I. območje

območje naselja Radenci

II. območje

naselja Boračeva, Hrastje Mota, Rihtarovci, Šratovci, Turjanci, Paričjak in Kapelski Vrh

III. območje

Vsa ostala naselja in dele naselij, ki niso zajeta v prvem in drugem območju.

 

 

4.

 

Višina nadomestila se določi glede na območje ter namensko rabo zemljišča, razvidno iz prostorskih aktov, v EUR/m2 brez DDV, in sicer:

 

 

 

območje

I.

II.

III.

stavbna zemljišča

20

16

13

Kmetijska, gozdna in ostala zemljišča

5

3

1

 

 

5.

 

Najmanjši znesek nadomestila za služnost na stavbnem zemljišču brez davka znaša 50,00 EUR, na kmetijskem in drugih zemljiščih pa 20,00 EUR.

 

 

 

6.

Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice se praviloma obračuna v enkratnem znesku. Izročitev vknjižbenega dovoljenja investitorju ali služnostnemu upravičencu je možna praviloma šele po plačilu obveznosti.

 

V primeru, da je investitor ali služnostni upravičenec plačal nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice, pa se kasneje izkaže, da služnosti ne potrebuje in da na predmetu služnosti še ni izvedel nobenih aktivnosti, se mu po vložitvi vloge za vrnitev nadomestila in izbrisu služnostne pravice iz zemljiške knjige nadomestilo v nerevaloriziranem znesku vrne.

 

Po poteku obdobja podelitve služnostne pravice oz. v primeru, da je investitor oz. služnostni upravičenec na nepremičnini, ki je obremenjena s služnostno pravico že izvajal aktivnosti, pa želi predčasno prekini služnostno pravico, se nadomestilo ali sorazmerni del le-tega zavezancu ne vrne.

 

6.a

Izjemoma se lahko ob upoštevanju 5.člena sklepa višina nadomestila za služnost deli z 12 in množi s številom mesecev, za katere se podeljuje, v primeru:

   če se služnost podeljuje za obdobje krajše od 1 leta,

   če se po sklenitvi služnostne pogodbe ugotovi, da bo služnostni upravičenec potreboval služnost za krajše obdobje od 1 leta.

 

 

7.

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Radenci.

 

 

 

Številka: 410-0073/2016-2

 

Datum: 30.12.2016

 

 

 

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določanju nadomestila služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.