New Page 1

Na podlagi 20. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/2012), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Poljčane, (Uradni glas. sl. občin, št. 33/2011), 28. in 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Makole, (Uradni glas. sl. občin, št. 4/2007) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, dne 19. 12. 2011, Občinski svet Občine Poljčane  dne 13. 12. 2011 in Občinski svet Občine Makole dne 3. 2. 2012, v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), sprejeli

ODLOK O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE IN MAKOLE

I.       Splošne določbe

1. člen

(1) S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave ustanovi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do Medobčinskega inšpektorata in redarstva in v medsebojnih razmerjih.

2. člen

(1) Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane in Občina Makole ustanovijo Medobčinski inšpektorat in redarstvo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:

- občinske inšpekcije in

- občinskega redarstva.

3. člen

(1) Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Občini Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.

(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, v notranjem krogu žiga pa »Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole«.

4. člen

(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter 

zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.

II.     Naloge in organizacija dela

5. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področju, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter naloge občinskega redarstva.

6. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

(2) Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

7. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v  občinah ustanoviteljicah.

(2) Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so na seznamu, objavljenem na spletni strani občin ustanoviteljic.

(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat in redarstvo so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

8. člen

(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

9. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

(2) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

(3) Vodja  Medobčinskega inšpektorata in redarstva ima status uradnika na položaju.

(4) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, skladno s predpisi ter opravljen ustrezni strokovni izpit.

10. člen

(1) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne občinske uprave.

11. člen

(1) Občina, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež, ima za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata in redarstva status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Slovenska Bistrica.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic soglasno. Na podlagi pisnega pooblastila županov lahko pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.

12. člen

Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinskega inšpektorata in redarstva sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.

III.    Sredstva za delo

13. člen

(1) Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:

- Občina Slovenska Bistrica 66,7 %

- Občina Poljčane 22,2 %

- Občina Makole 11,1 %

(2) Nakup osnovnih sredstev in njihovo sofinanciranje  je predmet dogovora iz 17. člena tega odloka.

14. člen

(1) Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, opravljajo svoje delo v prostorih občin ustanoviteljic.

(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo svoj sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

(3) Obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice delijo v razmerju, kot je določeno v prejšnjem členu tega odloka.

15. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

(2) Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo svoj sedež.

(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva je priloga k njihovim proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.

16. člen

(1) Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja občinska uprava Občine Slovenska Bistrica.

IV.    Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic

17. člen

(1) Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki niso določene s tem odlokom. V dogovoru se podrobneje določi načrtovanje in način dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in izvajanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za nemoteno delovanje skupne občinske uprave.

18. člen

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega redarstva in inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda županom vseh občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet  ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva na podlagi tega odloka in dogovora iz 17. člena odloka.

(3) V primeru, da želi v Medobčinski inšpektorat in redarstvo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.

V.      Prehodne in končne določbe

19. člen

V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujejo vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

20. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva, prostore in opremo za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame Medobčinski inšpektorat in redarstvo delovno področje občinske inšpekcije in občinskega redarstva na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole ter javne uslužbence, zaposlene v občinski inšpekciji in redarstvu občinske uprave Občine Slovenska Bistrica in v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu na območju občin Poljčane in Makole.

(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter se jim v podpis predložijo pogodbe o zaposlitvi.

(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice oziroma v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

21. člen

(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.

(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati s 1. marcem 2012.

Številka: 013-0002/2011-27-401

Datum: 13. 12. 2011

 

 

Občina Slovenska Bistrica

 

Župan dr. Ivan Žagar l.r.

 

 

Občine Poljčane

 

Župan Stanislav Kovačič l.r.

 

 

Občine Makole

 

Župan Alojz Gorčenko l.r