New Page 1

Na podlagi 190. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 ter 23/09) je Občinski svet Občine Vitanje na 9. redni seji dne 29.03.2012 sprejel

ODLOK

O UGOTOVITVI PRENEHANJA VELJAVNOSTI ODLOKA O DIMNIKARSKI SLUŽBI NA OBMOČJU OBČINE VITANJE

1. člen

Ugotavljamo, da je z dnem pričetka veljavnosti Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) prenehal veljati Odlok o dimnikarski službi na območju občine Vitanje (Ur. l. RS, št. 23/1997).

Št.: 9000-03/2012-10

Vitanje, dne 29.03.2012

 

 

Občina Vitanje

 

Župan Slavko Vetrih