New Page 2

 

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 7.  redni seji, dne 28. 9. 2011 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O RAZREŠITVI IN O IMENOVANJU ČLANA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE

 

 

1.

 

 

Andrej Tkalec, Zg. Hajdina 122/a, 2288 Hajdina, se razreši, kot član Statutarno pravne komisije.

 

 

2.

 

 

V Statutarno pravno komisijo se imenuje novi član Ivo Rajh, Draženci 24, 2288 Hajdina.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

OBRAZLOŽITEV

 

 

Andrej Tkalec, Zg. Hajdina 122/a, 2288 Hajdina, je bil s sklepom št. 011-5/2010, z dne 7. 12. 2010 na drugi redni seji imenovan za člana Statutarno pravne komisije. Dne 22. 9. 2011 je podal podpisano nepreklicno odstopno izjavo. Za novega člana Statutarno pravno komisije se s sklepom št.: 011-5/2010-2, z dne 28. 9. 2011, predlaga Ivo Rajh, Draženci 24, 2288 Hajdina.

 

 

Številka: 011-5/2010-2

 

 

Hajdina, dne 28. 9. 2011

 

 

Občina Hajdina

 

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l.r.