New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 33. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

S K L E P

o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči

1.

V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnova za plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR):

+------------------------+----------------+---------------+
|                        |DNEVNI PROGRAM  |POLDNEVNI      |
|                        |(do 9 ur)       |PROGRAM        |
|                        |                |(do 6 ur)      |
+------------------------+----------------+---------------+
|I. STAROSTNO OBDOBJE    |470,26          |376,21         |
|– oddelki 1–3 let       |                |               |
+------------------------+----------------+---------------+
|II. STAROSTNO OBDOBJE   |318,16          |270,44         |
|– oddelki 3–6 let       |                |               |
+------------------------+----------------+---------------+

2.

Ostala določila v sklepu št. 9000-0009/2013-7 z dne 21. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 98/13) ostajajo nespremenjena.

3.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.

Št. 9000-0005/2014-7

Kanal ob Soči, dne 22. maja 2014

 

Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.