New Page 1

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, in 36/00, 127/06), 9. člena Zakona o Zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu s 16. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 7. redni seji dne 19. 12. 2011, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) na 6. redni seji dne 22. 12. 2011, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) na 10. redni seji dne 13. 12. 2011 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 7. redni seji dne 22. 11. 2011 sprejeli

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 24/09 – UPB1).

2. člen

Zadnji odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:

68.320

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.200

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

77.330

Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.390

Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev

81.220

Splošno čiščenje stavb

82.190

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

86.210

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.220

Specialistična zunajbolnišnična dejavnost zdra­vstvena dejavnost

86.230

Zobozdravstvena dejavnost

86.901

Alternativne oblike zdravljenja

86.909

Druge zdravstvene dejavnosti

88.109

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalide«.

3. člen

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem bese­dilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.

Št. 9000-10/2011-7/8

Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2011

Župan

Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

Župan

Občine Poljčane

Stanislav Kovačič l.r.

Župan

Občine Oplotnica

Matjaž Orter l.r.

Župan

Občine Makole

Alojz Gorčenko l.r.