New Page 2

 

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 13. in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 4. seji dne 28. 5. 1999 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

Namen

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov se določajo pogoji, kriteriji in postopek za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Trebnje.

 

 

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetega Letnega programa športa zagotavlja proračun Občine Trebnje.

 

 

Občina Trebnje uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na Občino Trebnje in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa.

 

 

Načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

 

 

2. člen

 

 

Občina Trebnje za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat na leto objavi javni razpis, ki ga objavi do 10. oktobra za naslednje leto.

 

 

3. člen

 

 

Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov imajo športna in ostala društva, šole, VVZ in podjetja, ki v svojih programih izvajajo športne aktivnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

– da izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS,

 

 

– da imajo organizirano vadbo, v katero je vključeno najmanj 20 aktivnih – stalnih članov po skupini,

 

 

– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo programa športa,

 

 

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini,

 

 

– letno dostavljajo po določbi pogodbe podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.

 

 

II. PROGRAMI SOFINANCIRANJA

 

 

4. člen

 

 

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva pod enakimi pogoji dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:

 

 

– šport otrok, mladine in študentov,

 

 

– vrhunski in tekmovalni šport,

 

 

– športno rekreacijo,

 

 

– šport invalidov,

 

 

– strokovno izpopolnjevanje,

 

 

– športne objekte (investicijsko vzdrževanje),

 

 

– promocijska dejavnost,

 

 

– priznanja športnikom in športnim delavcem.

 

 

Občinski svet občine Trebnje vsako leto obravnava pred sprejemom proračuna za naslednje leto, poročilo o realizaciji Letnega programa športa.

 

 

5. člen

 

 

Posamezna športna društva imajo lahko tudi svoje letne programe, ki niso odvisni od nacionalnega programa in letnega programa Občine Trebnje. Te programe financirajo sami ali pa se za sofinanciranje dogovorijo z izvajalci letnih programov.

 

 

III. VREDNOTENJE PROGRAMOV

 

 

6. člen

 

 

Na podlagi prijav na javni razpis se izberejo programi športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na podlagi meril tega pravilnika.

 

 

Športne programe športnih društev pregleda in ovrednoti strokovna služba Občine Trebnje. Predlog vrednotenja programov pa potrdi občinski svet.

 

 

Poročila in programi športne dejavnosti, ki jih predlagatelji športnih programov dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena, tudi dopolnjeni z dokazi.

 

 

POGOJI ZA VREDNOTENJE INTERESNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 

 

Interesna športna dejavnost otrok in mladine

 

 

7. člen

 

 

Programe interesne športne dejavnosti otrok in mladine delimo na:

 

 

– programe, ki so namenjeni celotni populaciji otrok in so predpriprava za vstop v interesne programe v izbranih športnih panogah in

 

 

– programe, ki so namenjeni za šport nadarjenim otrokom in mladini.

 

 

Športni program Zlati sonček:

 

 

Športni program Zlati sonček je namenjen otrok od 5. do 9. leta starosti in vsebuje gibalno oziroma športno vzgojo v vrtcih in najnižjih razredih osnovne šole. V vrtcih se izvajata začetni program A, in nadaljevalni B, v višjih razredih pa programa C in D.

 

 

8. člen

 

 

Praviloma izvajajo program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem 1. in 2. razreda osnovne šole, vrtci in osnovne šole.

 

 

Iz občinskega proračuna so sofinancira:

 

 

– koordinacijo in organizacijo izvajanja programov,

 

 

– stroške za najemnino objekta (bazen),

 

 

– strokovni kader,

 

 

– knjižice in priznanja.

 

 

Naučimo se plavati:

 

 

Program se izvaja v vrtcih, kjer otroci osvajajo znanje lebdenja in drsenja na vodi.

 

 

9. člen

 

 

Izvedba programa je vezana na naslednje stroške:

 

 

– strošek bazena,

 

 

– strokovni kader,

 

 

– organizacija in koordinacija,

 

 

– priznanja.

 

 

Šolska športna tekmovanja

 

 

Šolska športna tekmovanja na ravni občine organizirajo šolska športna društva, na ravni regije in države pa športne zveze ali agencije.

 

 

10. člen

 

 

Iz občinskega proračuna se sofinancira:

 

 

– organizacijske stroške za občinska, medobčinska in področna tekmovanja,

 

 

– objekt za tekmovanje,

 

 

– sodnike,

 

 

– priznanja,

 

 

– prevoz.

 

 

Programi redne vadbe

 

 

11. člen

 

 

To so programi športnih društev in drugih izvajalcev z različnimi vsebinami, ki potekajo v obliki redne vadbe in so namenjeni otrokom in mladini.

 

 

Sofinancira se:

 

 

– strokovni kader za 40-urne programe za otroke do 7 let,

 

 

– strokovni kader za 80-urne programe za otroke in mladino od 7 do 15 let,

 

 

– vadbeno skupino do 20 udeležencev,

 

 

– programi, ki se izvajajo v vrtcih in šolah in so namenjeni tem otrokom, se stroškov objekta ne prizna,

 

 

– pod enakimi pogoji se sofinancira tudi programe otrok in mladine s posebnimi potrebami.

 

 

IV. VRHUNSKI IN TEKMOVALNI ŠPORT

 

 

Vrhunski šport

 

 

12. člen

 

 

Za sredstva za vrhunski šport lahko kandidirajo tista športna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

– da so njihovi športniki v zadnjem olimpijskem obdobju dosegli vrhunske rezultate in so kategorizirani po kategorizacijah OKS – Združenje športnih zvez,

 

 

– da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava mednarodni olimpijski komite,

 

 

– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,

 

 

– da se za dosego vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji začetek treniranja,

 

 

– da za ta društva nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem klubu ali iz območja, katero gravitira osnovno društvo, ki je nosilec najvišje kakovosti na tem območju.

 

 

Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo gornje pogoje se prizna:

 

 

– skupino starejših dečkov in deklic do 12 tekmovalcev,

 

 

– skupino mlajših dečkov in deklic – do 12 tekmovalcev,

 

 

– športno šolo – skupino cicibanov, do 24 tekmovalcev.

 

 

Vrhunski posamezniki

 

 

13. člen

 

 

Evidentirani bodo tisti vrhunski posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

 

 

a) otroške kategorije – kategorijo cicibanov, mlajših in starejših dečkov in deklic:

 

 

– do 32. mesta na državni rang lestvici ali državnemu prvenstvu – najmanj 64 nastopajočih,

 

 

– do 16. mesta na državni rang lestvici ali državnemu prvenstvu – najmanj 32 udeležencev,

 

 

– do 8 mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu – najmanj 16 udeležencev,

 

 

– državni prvak – najmanj 4 udeleženci.

 

 

b) Športniki mladinskega in zveznega razreda, perspektivni športniki, športniki mednarodnega in svetovnega razreda

 

 

Točke za programe vrhunskega športa – individualni športi:

 

 

 
------------------------------------------------------------------------
Panoga                    Člani           Mladinci            Otroci
------------------------------------------------------------------------
                      SR   MR   ZR       PŠ    MLR       SDI    MDI   CI
------------------------------------------------------------------------
streljanje,
smučanje,            400  200  200      200    200       100     80   50
karate,
kegljanje,           400  200  200      200    200       100     80   50
badminton,
atletika             400  200  200      200    200       100     80   50
------------------------------------------------------------------------
Legenda:
SR – svetovni razred                   MLR – mladinski razred
MR – mednarodni razred                 SDI – starejši-e dečki in deklice
ZR – zvezni razred                     MDI – mlajši-e dečki in deklice
PŠ – perspektivni športnik             CI – cicibani
 

 

 

Vrhunske ekipe

 

 

14. člen

 

 

Evidentirane bodo tiste ekipe, ki tekmujejo v državnih ligah. Če je ekipa uvrščena v prvi polovici I. državne lige ima pravico do sofinanciranja po ene ekipe v vsaki kategoriji.

 

 

Točke za kolektivni šport

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------
Panoga                      Člani, mladinci                   Otroci
-------------------------------------------------------------------------------
                      I. DL   II. DL III.   DL-ML           SDI      MDI
-------------------------------------------------------------------------------
odbojka, nogomet      700     600           250             200      190
rokomet, košarka      700     600           250             200      190
-------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

Legenda:

 

 

I. DL – prva državna liga

 

 

II. DL – druga državna liga

 

 

III. DL –ML – tretja državna liga in mladinska liga

 

 

Tekmovalni šport

 

 

15. člen

 

 

Vse skupine v športnih društvih, ki redno vadijo in se udeležujejo tekmovanj na nižjih nivojih.

 

 

Točke za redno vadbo

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------
Starost                 Organiziranost   Štev. treningov             Točke
----------------------------------------------------------------------------
šolski 12-19 leta       društva          40 tednov X 2 uri              80
mladinski 19-25 leta    društva          40 tednov X 2 uri              80
tekmovanja              društva          min. 40 tekm.,5 org.           40
----------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

Vrhunski športniki

 

 

16. člen

 

 

Občina Trebnje iz svojih proračunskih sredstev lahko nagradi športnika za vrhunske športne rezultate na predlog športnega društva ali zveze.

 

 

V. ŠPORTNA REKREACIJA

 

 

17. člen

 

 

Občina v okviru danih možnosti zagotavlja pogoje za izvajanje športne rekreacije v športnih društvih in določenih športnih objektih.

 

 

Športnemu društvu in društvom, ki imajo v svojem statutu opredeljeno športno rekreativno dejavnost, se prizna za vsakega člana s plačano članarino, sredstva v višini 25% plačane članarine.

 

 

Dodatno se prizna strošek najemnine športnega objekta za naslednji program:

 

 

– 80-urni programi redne vadbe (za 25 udeležencev posebnih skupin) za skupine:

 

 

– starši z otroki,

 

 

– invalidi,

 

 

– starejši občani od 60 let.

 

 

Rekreativna tekmovanja

 

 

18. člen

 

 

Tekmovanja na ravni občine ali več občin (medobčinska) prvenstva občina financira:

 

 

– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,

 

 

– pri ekipnih tekmovanjih se krijejo stroški za pokale od 1. do 3. mesta.

 

 

Športna dejavnost invalidov in upokojencev

 

 

19. člen

 

 

Program dejavnosti športa upokojencev in invalidov, se ovrednoti skladno z določbami 17. člena pravilnika.

 

 

VI. ŠPORTNE PRIREDITVE

 

 

20. člen

 

 

Športne prireditve po tem pravilniku so organizirana športna srečanja in tekmovanja.

 

 

Organizator športne prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev ter zagotoviti nujno medicinsko pomoč.

 

 

Na športnih prireditvah je prepovedano objavljanje, prikazovanje in kakršnokoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov.

 

 

21. člen

 

 

Vrhunske športne prireditve

 

 

Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:

 

 

– da je organizirano s soglasjem Občine Trebnje,

 

 

– da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,

 

 

– da na njej nastopajo domači športniki,

 

 

– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,

 

 

– da je odmevna v širšem prostoru,

 

 

– da ima tržni pomen.

 

 

O financiranju vrhunskih športnih prireditev odloča Občinski svet občine Trebnje na predlog župana.

 

 

Organizacija meddruštvenih tekmovanj

 

 

22. člen

 

 

Za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tekmovalcev iz 5 športnih organizacij, dobi klub organizator 20 točk.

 

 

Proglasitev športnika leta

 

 

23. člen

 

 

Posamezni športnik se lahko proglasi za športnika leta Občine Trebnje.

 

 

Pogoj za dodelitev tega priznanja je:

 

 

– nastop v mladinski ali članski državni reprezentanci,

 

 

– osvojitev kolajne na državnem prvenstvu v vseh kategorijah,

 

 

– odmeven mednarodni dosežek,

 

 

– drug pomemben športni dosežek.

 

 

Na predlog župana, občinski svet lahko podeljuje tudi druga priznanja.

 

 

Postopek podeljevanja priznanj športnikov leta Občine Trebnje bodo določala merila in kriterije, ki jih bo sprejel Občinski svet občine Trebnje.

 

 

VII. STROKOVNI KADRI

 

 

24. člen

 

 

Kriteriji za sofinanciranje izobraževanja strokovnih kadrov

 

 

Iz proračuna občine se sofinancirajo stroški šolanja naslednjih strokovnih kadrov:

 

 

– amaterskim trenerjem,

 

 

– študentom Fakultete za šport pod pogojem, da vlogo posreduje športno društvo oziroma Športna zveza Trebnje.

 

 

Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:

 

 

– vlogo mora posredovati športno društvo,

 

 

– da kandidat aktivno sodeluje na področju športa.

 

 

Študentom Fakultete za šport se lahko dodeljuje finančna pomoč za sofinanciranje dogovorjenih študijskih programov.

 

 

Izpopolnjevanje strokovnega kadra

 

 

25. člen

 

 

Iz proračuna občine se sofinancira izpopolnjevanje strokovnega kadra. Sofinancirajo se:

 

 

– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti (vaditelj, trener),

 

 

– kotizacija za pridobitev licence,

 

 

– seminarje za usposabljanje sodnikov in organizatorjev šolskih športnih tekmovanj,

 

 

– stroški organizacije strokovnega izpopolnjevanja, če je organiziran v lastni režiji.

 

 

VIII. ŠPORTNI OBJEKTI

 

 

26. člen

 

 

Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori.

 

 

Javni športni objekti po tem pravilniku so športni objekti, ki so določeni s posebnim sklepom Občinskega sveta občine Trebnje o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje.

 

 

Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.

 

 

Obvezni in interesni šolski program športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi programi športa.

 

 

Investicijsko vzdrževanje

 

 

27. člen

 

 

Za sredstva, ki se namenijo za tekoče ali investicijsko vzdrževanje, lahko kandidirajo samo tista športna društva, ki objekte upravljajo ali pa za odsotni del uporabe za svoje potrebe.

 

 

Za sredstva za tekoče vzdrževanje objektov lahko kandidirajo športna društva, ki svoje objekte tudi upravljajo.

 

 

Kriteriji za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

 

 

28. člen

 

 

Za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 

– da ima prosilec status športnega društva,

 

 

– športno društvo mora biti upravljalec športnega objekta in naprav,

 

 

– obvezna lastna udeležba v višini najmanj 30% predračunske vrednosti.

 

 

Sredstva se prednostno dodeljujejo za:

 

 

– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov in športnih naprav,

 

 

– posodobitev objektov in športnih naprav,

 

 

– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),

 

 

– ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.

 

 

Na razpis se lahko prijavi samo pravna oseba. Posamezna športna društva, ki se prijavljajo na razpis morajo same, v okviru svojih potreb, pripraviti prioritetni vrstni red del.

 

 

Odobritev sredstev, nadzor in sankcije

 

 

29. člen

 

 

Sredstva na podlagi razpisa odobri in dodeli občinski svet. Izraba sredstev mora biti v skladu z pogoji razpisa in terminskim planom izvajanja del.

 

 

V primeru nenamenske izrabe sredstev, se sredstva vrnejo z zamudnimi obrestmi oziroma odtegnejo iz naslova redne dejavnosti. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev sprotno opravlja pristojni organ Občine Trebnje.

 

 

Po zaključku del športno društvo oziroma nosilec investicije poda poročilo o zaključni investiciji.

 

 

IX. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

 

 

30. člen

 

 

Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in pogodbo sklenjeno po razpisu.

 

 

Vkolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, se financiranje ukine pod pogoji, navedeni v pogodbi.

 

 

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

31. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 414-04-34/99

Trebnje, dne 31. maja 1999.

Župan

Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.