Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 35/01) in 16. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 25. redni seji, dne 12. novembra 2001, sprejel
 
 
O D L O K
 
o javnem glasilu Občine Rače-Fram
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Rače-Fram (v nadaljevanju: glasilo) in določa njegovo urejanje, izdajanje, financiranje ter programska zasnova.
 
 
2. člen
 
Ime glasila je "Novice Občine Rače-Fram" (v nadaljevanju: Novice).
 
 
3. člen
 
Izdajatelj glasila je: Občina Rače-Fram.
 
 
Sedež izdajatelja glasila je: Grajski trg 14, 2327 Rače.
 
 
4. člen
 
Glasilo izhaja praviloma trimesečno. Lahko pa izide tudi večkrat, manjkrat ali kot dvojna ali izjemna številka.
 
 
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
 
 
5. člen
 
Naslov uredništva je: Občina Rače-Fram, Uredništvo glasila, Grajski trg 14, 2327 Rače.
 
 
6. člen
 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4 in v približni nakladi 2.500 izvodov.
 
 
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
 
 
7. člen
 
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov občine Rače-Fram in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, zlasti pa o delu organov Občine Rače-Fram, javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
 
 
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
 
 
8. člen
 
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
 
 
 • delu organov občine in njegovih delovnih teles,
 
 
 • delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij,
 
 
 • vseh področjih dela in življenja v občini,
 
 
 • problematiki posameznih področij,
 
 
 • prireditvah oz. javnih dogodkih v občini,
 
 
 • predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih občanov, zdomcev in pravnih oseb,
 
 
 • širše zanimivih in aktualnih dogodkih.
 
 
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
 
 
Odgovorni urednik oz. uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali Zakonom o medijih.
 
 
9. člen
 
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik ter trije člani uredništva. Uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog župana.
 
 
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandata po postopku kot so bili imenovani.
 
 
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni urednik.
 
 
Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorarja v višini, ki ga določi občinski svet.
 
 
10. člen
 
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje občinski svet na predlog župana, za obdobje 4 let oz. za mandatno dobo občinskega sveta.
 
 
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan, če krši določbe 11. člena tega odloka.
 
 
11. člen
 
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima visoko (alternativa: višjo) strokovno izobrazbo in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa Zakon o medijih.
 
 
Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
 
 
 • uresničevanje programske zasnove,
 
 
 • spoštovanje določb Zakona o medijih,
 
 
 • zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
 
 
 • oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
 
 
 • naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave do izida posamezne številke,
 
 
 • predlaga cenik honorarjev iz 9. člena tega odloka,
 
 
 • izvajanje drugih nalog s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
 
 
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z Zakonom o medijih.
 
 
12. člen
 
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca. O tem na predlog odgovornega urednika odloča župan.
 
 
13. člen
 
Viri financiranja glasila so:
 
 
 • proračunska sredstva izdajatelja,
 
 
 • prihodek od oglasov in drugih sporočil,
 
 
 • drugi prihodki.
 
 
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
 
 
14. člen
 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
 
 
 • stroške priprave in tiska glasila,
 
 
 • stroške dostave glasila,
 
 
 • materialne stroške uredništva,
 
 
 • honorarje iz 9. člena odloka,
 
 
 • druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
 
 
III. OGLAŠEVANJE IN CENIK OGLAŠEVANJA
 
 
15. člen
 
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglasi se objavljajo za plačilo.
 
 
Za oglase po tem odloku ne štejejo:
 
 
 • obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami Novic,
 
 
 • objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
 
 
 • navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
 
 
Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
 
 
Oglaševati ni mogoče na naslovnici Novic.
 
 
16. člen
 
IV. VRSTE OBJAV IN OGLASOV
 
 
Storitve oglaševanja so objave oglasov na notranji strani Novic. K oglasu se lahko doda tudi predstavitev dejavnosti. Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:
 
 
 1. cela stran - A4
 
 
 1. polovica strani (21 x 15 cm)
 
 
 1. četrtina strani (21 x 7,5 cm ali 10,5 x 14 cm)
 
 
 1. osmina strani (10,5 x 7 cm)
 
 
Cene oglaševanja (oglasi ter oglasi s predstavitvijo dejavnosti) v Novicah najmanj enkrat letno sprejema občinski svet na predlog župana.
 
 
V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
 
 
17. člen
 
Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen enak brezplačen prostor, ki obsega četrtino strani glasila.
 
 
Naročilo volilnega oglasnega sporočila mora biti označeno z navedbo naročnika.
 
 
18. člen
 
Če stranka oz. kandidat na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta obračunana po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
 
 
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
 
 
19. člen
 
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
 
 
 • ime in sedež izdajatelja glasila,
 
 
 • kraj in čas izdaje,
 
 
 • ime in sedež tiskarne ter naklada,
 
 
 • ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva.
 
 
Obvezen izvod vsake izdaje glasila se pošlje Narodni univerzitetni knjižnici Ljubljana.
 
 
20. člen
 
Ta odlok ne vpliva na mandat sedanjega uredniškega odbora.
 
 
Po poteku mandata sedanjega uredniškega odbora bo nov uredniški odbor imenovan v skladu s tem odlokom.
 
 
21. člen
 
Po sprejemu odloka bo občinska uprava v skladu z Zakonom o medijih (Ur. list RS, št. 35/2001) in Pravilnikom o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Ur. list RS, št. 58/01) vložila na pristojno ministrstvo predlog za vpis glasila v razvid medijev.
 
 
22. člen
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila NOVICE OBČINE RAČE-FRAM (MUV, št. 17/96).
 
 
23. člen
 
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Občinski Svet Občine Rače - Fram
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/25-2001 - 1
 
 
Datum: 12. november 2001