New Page 1

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/2016), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019 in 44/2022) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo in 11/19) je  Občinski svet Ormož na svoji 9. redni seji, dne 13.11.2023 sprejel naslednji

 

SKLEP

O SUBVENCIONIRANJU CENE STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

 

1. člen

Ta sklep ureja višini in vir subvencije obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ormož.

 

2. člen

Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za gospodinjstva in nepridobitne uporabnike v višini 20,33 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer, za obdobje od 01.01.2024 dalje do spremembe sklepa o višini subvencioniranja cen. V primeru spremembe cene omrežnine se za izračun višine omrežnine za posamezen vodomer uporabi novo sprejeta cena omrežnine in od te cene obračuna subvencija v višini 20,33 % stroškov omrežnine za posamezen vodomer.

 

·   Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV).

VODOMER

Cena za leto 2024 v EUR

Subvencija občine v višini 20,33 % omrežnine / mesec v EUR

DN </= 20

7,37425

1,49919

20 < DN < 40

22,12275

4,49756

40</= DN <50

73,74250

14,99185

50</= DN <65

110,61375

22,48778

65</= DN <80

221,22750

44,97555

80</= DN <100

368,71250

74,95925

100</= DN <150

737,42500

149,91850

150</= DN

1474,85000

299,83701

 

3. člen

Cena storitve omrežnine občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira iz občinskega proračuna Občine Ormož.

 

4. člen

 Zahtevek za izplačilo subvencije izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izstavi najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

5. člen

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep številka: 355-7/2022-7, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 57/2022.

 

6. člen

Ta sklep velja takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 01.01.2024.

 

Številka: 355-7/2023-5

Datum: 13.11.2023

 

 

Občina Ormož

 

Danijel Vrbnjak, župan