New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je občinski svet na 10. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel

 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N 

proračuna Občine Komen za leto 2015 

 

1. člen 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015.

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015 obsega:

A.

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

   

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

 
     

Zaključni račun 2015

I.

 

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

4.903.443

   

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.945.723

 

70

DAVČNI PRIHODKI

2.294.701

 

700

Davki na dohodek in dobiček

2.034.659

 

703

Davki na premoženje

200.178

 

704

Domači davki na blago in storitve

59.754

 

706

Drugi davki

110

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI

651.022

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

549.872

 

711

Takse in pristojbine

5.709

 

712

Globe in druge denarne kazni

13.562

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

32.722

 

714

Drugi nedavčni prihodki

49.158

 

72

KAPITALSKI PRIHODKI

43.803

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

43.803

 

73

PREJETE DONACIJE

46.407

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

44.010

 

731

Prejete donacija iz tujine

2.396

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.867.510

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

363.961

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

1.503.549

II.

 

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.451.129

 

40

TEKOČI ODHODKI

1.212.048

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

337.451

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

49.170

 

402

Izdatki za blago in storitve

785.897

 

403

Plačila domačih obresti

37.198

 

409

Rezerve

2.333

 

41

TEKOČI TRANSFERI

1.337.562

 

410

Subvencije

35.151

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

725.685

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

158.801

 

413

Drugi tekoči domači transferi

417.925

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.833.760

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.833.760

 

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

67.759

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

64.053

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.707

III.

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)

452.314

   

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. 

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. 

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750

Prejeta vračila danih posojil

0

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. 

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. 

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. 

 

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

 

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

 

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

 

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

129.996

 

55

ODPLAČILA DOLGA

129.996

 

550

Odplačilo domačega dolga

129.996

IX.

 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

322.318

X.

 

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–129.996

XI.

 

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–452.314

XII.

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

371.272

 

3. člen 

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2015 naslednje stanje:

Prenos sredstev iz leta 2014

42.493,66

EUR

Prenos sredstev iz leta 2015

1.000,00

EUR

Odhodki sredstev v letu 2015

0,00

EUR

Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2015

43.493,66

EUR

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2015 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2015.

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 450-1/2016-24

Komen, dne 26. aprila 2016

 

Župan 

Občine Komen 

Marko Bandelli l.r.