New Page 3

Ob-1941/14

 

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, objavlja

javni razpis

za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško

I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je del­na povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovne­ga omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško na podlagi sprejetega sklepa o potrditvi koncepta gradnje

odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komu­nikacij v Občini Krško, katerega je sprejel Občinski svet Občine Krško na 39. seji, dne 17. 5. 2010 (povezava: http://www.krsko.si/994).

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev

1. Splošni pogoji kandidiranja:

– upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Krško, ki so lastniki stanovanjske stavbe do katere so izvedli zemeljska dela na priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni dolžini več kot 50 m v lastni režiji.

2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij:

– podeljena pravica graditi, za kar se šteje notar­sko overjena pogodba o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice, s katero se dovoljuje gradnja oziroma izvajanje del na vseh nepre­mičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti članov gospo­dinjstva, ki bodo potrebne za gradnjo širokopasovnega omrežja,

– zapisnik o prevzemu del,

– skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu je po­trebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen v primeru, da bi bila izvedba odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij nesorazmerno draga).

3. Povračilo stroškov izvedenih del:

– vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, vendar se kot osnova za izračun upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.

III. Višina sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr­ško za leto 2014, po programu 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, pod proračun­sko postavko 4426, konto 4119; OB-054-07-0169 – Gra­dnja odprtega širokopasovnega omrežje elektronskih telekomunikacij, v višini 70.000,00 EUR.

IV. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v zvezi z gradbenimi in eventualno obrtniškimi deli ter se po­vrnejo v višini 3 EUR/m izvedenih del, pri čemer se kot osnova za izračun upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.

Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na področju naselij, kjer se je v preteklosti gradilo kanaliza­cijsko omrežje in jim je bilo omogočeno sofinanciranje kabelske kanalizacije v okviru javnega razpisa za sofi­nanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, niso upravičeni do kakršnekoli refundacije. Navedeno velja tudi za uporabnike v naseljih, kjer je v tem trenut­ku predvideno brezžično širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih optično omrežje gradilo sočasno s ka­nalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih stavb, ki imajo omogočen priklop na omrežje kabelske televizije.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi­sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si), pod rubriko Aktualno in na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si), pod rubriko Javni razpisi.

VI. Rok in način prijave

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu juliju in avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi torek v mesecu po roku za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do prvega delovnega ponedeljka v mesecu aprilu. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz­pis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širo­kopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško«.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahte­vanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko­misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsak prvi delovni torek v mesecu po roku za od­dajo vlog. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v 2. točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več, kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele pred­nost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dode­litvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

VIII. Nadzor in sankcije

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred­stev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kon­trolo pri izvedbi priključitve na širokopasovno omrežje pa izvaja predstavnik upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne­va nakazila dalje.

Občina Krško