Na podlagi 3., 25. in 241 člena Zakona o prekrških (Ur.l.SRS št. 25/983, 42/85, 5/90 in Ur.l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) 24. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 11/95) je Občinski svet občine Rače – Fram na 29.redni seji, dne 28.11.197 sprejel
 
O D L O K
 
 
o javnem redu in miru v občini Rače – Fram
 
I SPLOŠNE DOLOČBE
 
 1. člen
 
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter zunanjega videza naselij.
 
 1. člen
 
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju občine Rače – Fram so dolžni naravnati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
 
II VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU, OBČANOV IN NJIHOVEGA PREMOŽENJA
 
 1. člen
 
Na območju občine Rače – Fram zaradi varstva javnega reda in miru, varstva občanov in njihovega premoženja ni dovoljeno:
 
 
 1. Puščati domače živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva;
 
 
 1. Opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost občanov in premoženja;
 
 
 1. Uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, oznake ali druge naprave, ki služijo javnemu namenu;
 
 
 1. Na javnih površinah trgati cvetje, sekati ali poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo naravo, ki je splošne koristi ali okras okolja;
 
 
 1. Ugasniti, poškodovati ali odstraniti signalne naprave in svetilke za razsvetljavo na javnih površinah;
 
 
 1. Na kakršnikoli način onemogočiti dostop do hidrantov javnega hidrantnega omrežja;
 
 
 1. Spodkopavati ali spodoravati občinske ceste ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost zemeljskih plazov;
 
 
 1. Ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov;
 
 
 1. Vleči hlodovino po lokalnih in krajevnih cestah;
 
 
 1. Puščati ograjo ali živo mejo ob javnih površinah, poteh in cestah, v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov ali kazi zunanji videz kraja;
 
 
 1. Opremljati ograjo ob javnih površinah, cestah in poteh z bodečo žico, električno napetostjo ali steklenimi drobci.
 
III. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
 

4. člen

 
Zaradi varstva zdravja in čistoče ni dovoljeno:
 
 1. Voditi živali v vozila javnega prometa, javne prostore, otroška igrišča, pokopališča, razen službenih psov in psov vodičev slepih;
 
 1. Onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov za oskrbo s pitno vodo;
 
 
 1. Pranje vozil in drugih predmetov v potokih, rekah in pri studencih, na zbirnih ter zaščitenih območjih vodnih virov;
 
 
 1. Poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake, kesone in klopi;
 
 
 1. Polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi;
 
 
 1. Pustiti greznice, odtočne kanale, jaške in jame odprte, slabo zaprte ali ne zaščitene vsaj 5 m od javne površine;
 
 
 1. Metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh;
 
 
 1. Puščati neočiščeno cestišče lokalnih in krajevnih cest po delu.
 
 
 1. Sežigati predmete iz plastične mase
 
Pristojna komunalna inšpekcija lahko v primerih iz 5., 6., 7. in 8. točke tega člena izda odločbo o zavarovanju oz. odstranitvi.
 
IV. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
 

5. člen

 
Lastniki stanovanjskih hiš in uporabniki stanovanjskih ter poslovnih prostorov in zemljišč, ki mejijo na javno površino, morajo:
 
 
 1. Čistiti in vzdrževati table, napise in druge znake na poslopjih ter vzdrževati ograje in plotove;
 
 1. Odstraniti zastarele napisne table in druge napise, ki niso primerni ali pa so nepotrebni;
 
 1. Skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjena na cesto;
 
 
 1. Odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih.
 
6. člen
 
V strnjenih naseljih se smeta odlagati gnoj in gnojnica samo v gnojno jamo. Lastniki morajo skrbeti, da se gnoj ne razstresa in gnojnica ne teče na javno površino.
 
7. člen
 
Lastniki ne smejo puščati neregistrirana ali poškodovana vozila na parkirnih in ostalih javnih površinah.
 
 
Postopek glede ravnanja z opuščenimi vozili se uredi s posebnim pravilnikom.
 
 1. člen
 
Plakate, oglase in razne objave je možno nameščati le na mestih, ki jih določi občina.
 
 1. člen
 
Podjetja, ki so odgovorna za vzdrževanje čistoče na javnih površinah, športnih igriščih, postajališčih, v kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:
 
 
 • skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolženi,
 
 
 • poskrbeti za zadostno količino košev za odpadke ter jih redno vzdrževati,
 
 
 • po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti ter prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje.
 
 1. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
 
 
 1. Opusti opravila ali odstrani objekte in naprave za varnost občanov in premoženja (2. točka 3. člena),
 
 
 1. Spodkopava ali spodorava občinske ceste ali jih kakorkoli poškoduje oziroma z zemeljskimi deli povzroča nevarnost zemeljskih plazov (7. točka 3 člena),
 
 
 1. Vleče hlodovino po lokalnih in krajevnih cestah (9. točka 3. člena),
 
 
 1. Opremlja ograjo ob javnih površinah, cestah in poteh z bodečo žico, električno napetostjo ali steklenimi drobci (11. točka 3 člena),
 
 
 1. Pere vozila in druge predmete v potokih, rekah in studencih, zbirnih ter zaščitenih območjih vodnih virov (3 točka 4 člena),
 
 
 1. Poliva makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi (5 točka 4. člena),
 
 
 1. Pusti greznice, odtočne kanale, jaške in jame odprte ali slabo zaprte ali nezaščitene vsaj 5 m od javne površine (6 točka 4. člena).
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena.
 

11. člen

 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
 
 
 1. Na javnih površinah trga cvetje, seka ali poškoduje drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo naravo, ki je splošne koristi ali okras okolja (4 točka 4. člena),
 
 
 1. Ugasne, poškoduje ali odstrani signalne naprave in svetilke za razsvetljavo na javnih površinah (5.točka 3. člena),
 
 
 1. Ovira promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov (8.točka 3.člena),
 
 
 1. Pušča ograjo ali živo mejo ob javnih površinah, poteh in cestah v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov ali kazi zunanji videz kraja (10.točka 3. člena),
 
 
 1. Poškoduje, prevrača ali odsstranjuje na javnih mestih postavljene smetnjake, kesone in klopi (4. točka 4. člena),
 
 
 1. Meče v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh (7. točka 4. člena),
 
 
 1. Pušča neočiščeno cestišče lokalnih in krajevnih cest po delu (8.točka 4. člena,
 
 
 1. Ne čisti in vzdržuje table, napise in druge znake na poslopjih ter vzdržuje ograje in plotove ( 1.točka 5. člena),
 
 
 1. Ne odstrani zastarele napisne table in druge napise, ki niso primerni ali pa so nepotrebni (2.točka 5. člena),
 
 
 1. Ne skrbi, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjena na cesto (3.točka 5. člena),
 
 
 1. Ne odstrani ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lasntiki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih (4 točka, 5 člena).
 
 
 1. V strnjenih naseljih ne odlaga gnoja in gnojnico v gnojne jame in če razstresava gnoj in gnojnica teče na javno površino (6.člen)
 
 
 1. Pušča neregistrirana vozila ali poškodovana vozila na parkirnih in ostalih javnih površinah (7.člen)
 
 
 1. Namešča plakate, oglase in razne objave izven za ta namen določenih mestih, ki jih določi občina (8.člen),
 
 
 1. Ne skrbi za čistočo na prostoru, za katerega je zadolžen (9.člen),
 
 
 1. Ne poskrbi za zadostno količino košev za odpadke ter jih redno vzdržuje (9.člen),
 
 
 1. Po obratovalnem času ali po končani priredtivi uporabljene prostore ne počisti ter prireditveni prostor vzpostavi v prejšnje stanje (9.člen).
 
Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznikj, ki stori prekršek iz 6., 7., 9., 11., 15. in 16. točke prvega odstavka tega člena.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 3.000,00 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 4.,5.,8.,10.,12.,13. in 14. točke prvega odstavka tega člena.
 
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM OdlokA
 

12. člen

 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvršuje pristojna komunalna inšpekcija.
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 

13. člen

 
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo pristojni organi, vsak s svojega področja pristojnosti ter oškodovanec.
 

14. člen

 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha za območje občine Rače – fram veljati Odlok o javnem redu in miru v mestu Maribor (MUV; št. 11/84.
 

15. člen

 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in koroške regije ter prične veljati 15 dni po objavi.
 
Štev.: 061-29/97
 
Datum 28.11.1997
 
 
Podpredsednik
 
 
Občinskega sveta občine Rače - Fram
 
 
Frido KRNEŽA, l.r.