New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba, Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2010 in 11/2010 ) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 24.  redni seji, dne 18. 6. 2018, sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE STORITVE ODVAJANJA, CENE STORITVE ČIŠČENJA IN O VIŠINI STROŠKOV  OMREŽNINE IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2018

 

1. člen

Občinski svet Občine Destrnik na predlog občinske uprave in v skladu z drugim in petim odstavkom 5. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list.št.87/2012) potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav za leto 2018 ter Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo infrastrukturnih objektov in naprav za leto 2018.

 

2. člen

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje predlagano predračunsko stroškovno ceno izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,3000 €/m3 ter subvencijo na predlagano ceno za leto 2018 v višini 15,54% v skladu z Uredbo za negospodarske uporabnike, pri čemer tako zaračunana cena storitve za leto 2018 znaša 0,2534 €/m3.

 

3. člen

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje predlagano predračunsko stroškovno ceno izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,5443 €/m3 ter subvencijo na predlagano ceno za leto 2018 v višini 37,4% v skladu z Uredbo za negospodarske uporabnike, pri čemer tako zaračunana cena storitve za leto 2018 znaša 0,3406 €/m3.

 

4. člen

Občinski svet Občine Destrnik sprejme mesečne tarife za obračun omrežnine za uporabo javne infrastrukture v letu 2018, ki se uporablja za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode kot so navedene v predzadnjem stolpcu tabel v nadaljevanju in so bile določene skladno z Uredbo na podlagi vrednosti javne gospodarske infrastrukture v lasti občine Destrnik ter subvencijo na določene mesečne tarife za obračun omrežnine v višini 37,5% za negospodarske uporabnike, pri čemer tako zaračunane mesečne tarife za obračun omrežnine uporabnikom znašajo toliko kot navedeno v zadnjem stolpcu tabel v nadaljevanju.

 

Omrežnina za uporabo kanalizacijskega omrežja

Dimenzija priključka

Faktor omrežnine

Omrežnina  €

(brez DDV)

Omrežnina  s subvencijo

v € (brez DDV)

DN ≤ 20

1,00

5,4911

3,4319

20 < DN < 40

3,00

16,4733

10,2958

40 ≤ DN < 50

10,00

54,9110

34,3194

50 ≤ DN < 65

15,00

82,3665

51,4790

65 ≤ DN < 80

30,00

164,7329

102,9581

80 ≤ DN < 100

50,00

274,5549

171,5968

100 ≤ DN < 150

100,00

549,1098

343,1936

DN ≤ 150

200,00

1.098,2196

686,3872

 

Omrežnina za uporabo omrežja čistilnih naprav

Dimenzija priključka

Faktor omrežnine

Omrežnina  €

(brez DDV)

Omrežnina  s subvencijo

v € (brez DDV)

DN ≤ 20

1,00

0,7001

0,4376

20 < DN < 40

3,00

2,1004

1,3127

40 ≤ DN < 50

10,00

7,0013

4,3758

50 ≤ DN < 65

15,00

10,5020

6,5637

65 ≤ DN < 80

30,00

21,0040

13,1275

80 ≤ DN < 100

50,00

35,0066

21,8791

100 ≤ DN < 150

100,00

70,0132

43,7582

DN ≤ 150

200,00

140,0264

87,5165

 

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, cene pa se pričnejo uporabljati od 1. 7. 2018, dalje.

 

Številka: 900-8/2018-24R-9/9

Datum: 18. 6. 2018

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan