New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 21. 12. 2018 sprejel

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2019 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 oziroma do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2019, v kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.

 

2. člen 

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17). Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o spremembah proračuna Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 24/18).

Do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2019 se financiranje funkcij Občine Turnišče ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi veljavnega proračuna Občine Turnišče za leto 2018.

 

3. člen 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018, to je do višine 505.210,02 EUR.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

 

5. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

 

Št. 100-10/2018

Turnišče, dne 21. decembra 2018

 

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat l.r.