New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur.l. RS št. 22/98, 97/01-ZSDP,27/02, Odl. US U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA, Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o  Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Ur. list RS, št. 22/08 in 105/12) je Občinski svet Občine Veržej na 11. redni seji dne 18. 5. 2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VERŽEJ

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določijo pogoji za izvajalce, postopki in merila za vrednotenje programov športa v občini Veržej (v nadaljevanju: občina), ki se izvajalcem dodeljujejo po javnem razpisu.

 

2. člen

(Letni program športa)

Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) občina uresničuje javni interes na področju športa in določa vrsto programov in obseg sredstev po posameznih programih, za katera se zagotovijo sredstva v proračunu.

 

3. člen

(vsebina LPŠ)

LPŠ je dokument, v katerem občina letno določi:

·       področje športa, ki se sofinancira iz proračuna občine,

·       višino proračunskih sredstev za posamezno področje športa in

·       morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.

 

4. člen

(opredelitev področij športa)

Občina uresničuje javni interes na naslednjih področjih športa:

1.   Športni programi:

1.1.  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.2.  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.3.  Obštudijske športne dejavnosti

1.4.  Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1.5.  Kakovostni šport

1.6.  Vrhunski šport

1.7.  Šport invalidov

1.8.  Športna rekreacija

1.9.  Šport starejših

 

2. Športni objekti in površine za šport v naravi

 

3. Razvojne dejavnosti v športu

3.1.               Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

3.2.               Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov

3.3.               Založništvo v športu

3.4.               Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

3.5.               Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

 

4. Organiziranost v športu

4.1.               Delovanje športnih društev in zvez

4.2.               Delovanje javnih zavodov za šport

 

5. Športne prireditve in promocija športa

5.1.               Velike mednarodne prireditve

5.2.               Druge športne prireditve

5.3.               Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu

5.4.               Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu

 

6. Družbena in okoljska odgovornost v športu

 

5. člen

(opredelitev izvajalcev LPŠ)

Izvajalci LPŠ so:

·       športna društva,

·       zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

·       zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

·       javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

 

6. člen

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec LPŠ)

Izvajalec LPŠ mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·       je registriran in ima sedež v občini najmanj dve leti, oziroma eno leto, če gre za novo športno panogo, ki v občini še ni zastopana,

·       ima urejeno evidenco članstva, udeležencev programov in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva),

·       ima zagotovljene materialne in prostorske pogoje in ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo v športu,

·       da izvaja športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur (dve uri tedensko), razen v primerih, ki so v merilih drugače opredeljeni.

Izvajalec letnega programa športa za področje športa invalidov ima lahko sedež izven občine, če ima člane iz občine in izvaja programe športa na območju občine. Izjema so lahko društva, ki zaradi specifičnosti invalidnosti program izvajajo na lokaciji, ki je invalidom prilagojena. Odstotek sofinanciranja programa se določi glede na odstotek članov športnikov iz občine glede na vse športnike v društvu.

 

7. člen

(priloga »Merila in pogoji«)

Podrobnejša opredelitev področij športa je podana v prilogi »MERILA IN POGOJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VERŽEJ«.

V prilogi so opredeljeni splošni pogoji za vrednotenje športnih programov, razvrščanje športnih panog glede na vsebino, razvrstitev športnih panog po kriteriju konkurenčnosti, uspešnosti, množičnosti in pomenu za lokalno okolje, kakor tudi način vrednotenja in obseg programa ter vrsta stroška, ki se pokriva za posamezno vsebino.

 

7. člen

(sprejemanje LPŠ)

LPŠ v občini sprejme Občinski svet Občine Veržej. Pred obravnavo LPŠ organ lokalne skupnosti za šport pridobi na dokument soglasje lokalne športne zveze.

 

8. člen

(javni razpis)

Na podlagi sprejetega LPŠ občina objavi javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev LPŠ v občini. Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

9. člen

(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis mora vsebovati:

·       naziv in naslov naročnika,

·       pravno podlago za javni razpis,

·       vsebino,

·       pogoje, ki jih mora izvajalec LPŠ izpolnjevati,

·       višino sredstev za posamezna področja/vsebine,

·       obdobje, za katero so izvajalcu LPŠ dodeljena sredstva,

·       rok, do katerega morajo prijavitelji podati vloge,

·       rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

·       navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,

·       informacijo o načinu pridobitve razpisne dokumentacije.

 

10. člen

(komisija)

Župan občine imenuje komisijo za izbor izvajalcev LPŠ in vrednotenje programov športa v občini.

Varianta 1: Komisija je sestavljena iz največ sedmih članov, ki so po svoji funkciji člani predsedstva lokalne športne zveze. Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravlja Športna zveza Ljutomer.

Župan imenuje komisijo za obdobje svojega mandata.

 

11. člen

(naloge komisije)

Naloge komisije so:

·       pregled prispelih vlog,

·       izbor izvajalcev letnega programa športa,

·       vrednotenje prijavljenih programov po merilih tega pravilnika,

·       priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe oziroma dopolnitve pravilnika,

·       priprava predloga razdelitve sredstev občinski upravi.

 

12. člen

(sklep o izbiri in pritožba)

O izboru izvajalcev letnega programa športa in višini sredstev izda sklep Občinska uprava Občine Veržej. Na izdani sklep lahko vlagatelj v roku 8 dni poda pritožbo na župana občine.

 

13. člen

(pogodba)

V roku 30 dni po izbiri izvajalcev župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo o sofinanciranju letnega programa športa v občini.

Pogodba o sofinanciranju programa športa za tekoče leto vsebuje naslednja določila:

·       podatke obeh skleniteljev pogodbe,

·       vsebino in obseg programa,

·       višino sredstev za prijavljene programe športa,

·       dinamiko nakazil,

·       rok za predložitev poročila o izvedbi prijavljenega programa,

·       nadzor nad porabo sredstev in

·       druge medsebojne pravice in obveznosti.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po tromesečjih.

 

14. člen

(izpolnjevanje pogodbenih določil)

Izvajalci morajo o izvedbi letnega programa športa predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem programu do 5. decembra. Če izvajalci ne izvedejo prijavljenega programa, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo pri zadnjem nakazilu ali v naslednjem proračunskem obdobju. V kolikor v naslednjem proračunskem obdobju niso izbrani kot izvajalci letnega programa športa, sredstva za neizvedene programe vrnejo v proračun občine.

 

Prehodne in končne določbe

 

15. člen

(prenehanje veljavnosti pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej (Uradni list RS štev. 38/2003) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej (Uradni list RS štev. 2/2006).

 

16. člen

(trajanje mandata imenovani komisiji)

Komisija, ki je bila imenovana po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej (Uradni list RS štev. 2/2006) deluje v obstoječi sestavi do izteka mandata.

 

17. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 671-2/2016-4

Datum: 18. 5. 2016

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan

 

Priloga:

·       Merila in pogoji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Veržej