New Page 1

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. št. 1526/14, površine 75 m2 in parc. št. 1526/12, površine 470 m2, obe k. o. 1240 – SEDLARJEVO.

2. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0001/2020-23

Podčetrtek, dne 21. maja 2020

 

Župan 

Občine Podčetrtek 

Peter Misja