New Page 1

Evidenca o izračunih komunalnega prispevka

1. Naziv institucije:

Občina Dobrovnik
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o izračunih komunalnega prispevka
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Investitorji (fizične osebe in pravne osebe) v Občini Dobrovnik
5. Pravne podlage:

Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ SOP 2007-01-1761

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): urejanje prostora, prostorsko načrtovanje
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Dobrovnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 28.4.2007
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Tajnica občinske uprave: Ester Povše, e-pošta: ester.povse@dobrovnik.si